Cộng đồng SysAdmin

Bài viết kỹ thuật dành cho SysAdmin và Developer

Bài viết nổi bật

author

Hướng dẫn thiết lập đồng bộ hóa thời gian trên Ubuntu 22.04

Đồng bộ hóa thời gian trên Linux giúp chúng ta đảm bảo nhật ký của chúng ta được ghi theo đúng thứ tự và các cập nhật cơ sở dữ liệu được áp dụng thích hợp. Mặc định Ubuntu 22.04 có...
6883 0 0 • 1 Năm trước Huỳnh Đình Hiếu

author

Hướng dẫn cài đặt Docker trên Ubuntu 22.04

Docker là mã nguồn mở nó cho phép tạo các môi trường độc lập và tách biệt để khởi chạy và phát triển ứng dụng và môi trường này được gọi là container. Khi cần deploy lên bất kỳ ser...
3789 0 0 • 1 Năm trước Nguyễn Ngọc Đang

author

Hướng dẫn sử dụng biến môi trường trong Linux

Biến môi trường là các đại lượng có các giá trị cụ thể. Một số biến môi trường được cung cấp các giá trị đặt trước của hệ thống và các biến khác được đặt trực tiếp bởi người dùng, ...
3174 0 0 • 1 Năm trước Huỳnh Đình Hiếu

Bài viết mới


author

Hướng dẫn sử dụng lệnh find trên Linux

Lệnh find*là một trong những lệnh mạnh mẽ của quản trị viên hệ thống Linux. Nó tìm kiếm các tệp và thư mục trong hệ thống phân cấp thư mục dựa trên một biểu thức do người dùng cung...
4466 0 1 • 11 Tháng tám, 2022 Đặng Văn Chương Linux cơ bản

author

Hướng dẫn sử dụng lệnh wc trên Linux

Lệnh `wc` trong Linux là từ viết tắt của số từ (word count). Lệnh được sử dụng để đếm số dòng, số từ, số byte và thậm chí cả các ký tự và byte trong một tệp văn bản....
5064 0 0 • 11 Tháng tám, 2022 Đặng Văn Chương Linux cơ bản

author

Hướng dẫn thiết lập đồng bộ hóa thời gian trên Ubuntu 22.04

Đồng bộ hóa thời gian trên Linux giúp chúng ta đảm bảo nhật ký của chúng ta được ghi theo đúng thứ tự và các cập nhật cơ sở dữ liệu được áp dụng thích hợp. Mặc định Ubuntu 22.04 có...
6883 0 0 • 11 Tháng tám, 2022 Huỳnh Đình Hiếu Linux cơ bản Ubuntu

author

Hướng dẫn sử dụng lệnh uniq trên Linux

Lệnh uniq trong Linux là một tiện ích dòng lệnh báo cáo hoặc lọc ra các dòng lặp lại trong một tệp. Nói một cách dễ hiểu, uniq là công cụ giúp phát hiện các dòng trùng lặp liền kề ...
2177 0 0 • 11 Tháng tám, 2022 Đặng Văn Chương Linux cơ bản

author

Hướng dẫn sử dụng lệnh bc trên Linux

Lệnh bc được sử dụng cho máy tính dòng lệnh. Nó tương tự như máy tính cơ bản bằng cách sử dụng chúng ta có thể thực hiện các phép tính toán học cơ bản....
3215 0 0 • 11 Tháng tám, 2022 Đặng Văn Chương Linux cơ bản

author

Hướng dẫn sử dụng lệnh alias trên Linux

Trong Linux, bí danh (alias) là một phím tắt tham chiếu đến một lệnh. Bí danh thay thế một chuỗi gọi một lệnh trong Linux shell bằng một chuỗi khác do người dùng xác định....
3208 0 0 • 11 Tháng tám, 2022 Đặng Văn Chương Linux cơ bản

author

Hướng dẫn cài đặt Docker trên Ubuntu 22.04

Docker là mã nguồn mở nó cho phép tạo các môi trường độc lập và tách biệt để khởi chạy và phát triển ứng dụng và môi trường này được gọi là container. Khi cần deploy lên bất kỳ ser...
3789 0 0 • 11 Tháng tám, 2022 Nguyễn Ngọc Đang Docker Ubuntu

author

Hướng dẫn sử dụng Crontab trong Linux

Crontab (CRON TABLE) là một tiện ích cho phép thực hiện các tác vụ một cách tự động theo định kỳ, ở chế độ nền của hệ thống. Crontab là một file chứa đựng bảng biểu của các mục đượ...
2476 0 0 • 11 Tháng tám, 2022 Huỳnh Đình Hiếu Linux cơ bản

author

Hướng dẫn sử dụng lệnh expr trên Linux

Lệnh expr trong Linux đánh giá một biểu thức nhất định và hiển thị đầu ra tương ứng của nó. Lệnh expr dùng để Thực hiện các phép toán cơ bản như cộng, trừ, nhân, chia và mô đun trê...
2391 0 0 • 5 Tháng tám, 2022 Đặng Văn Chương Linux cơ bản

author

Hướng dẫn sử dụng biến môi trường trong Linux

Biến môi trường là các đại lượng có các giá trị cụ thể. Một số biến môi trường được cung cấp các giá trị đặt trước của hệ thống và các biến khác được đặt trực tiếp bởi người dùng, ...
3174 0 0 • 5 Tháng tám, 2022 Huỳnh Đình Hiếu Linux cơ bản