COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh xóa một kernel modules đang hoạt động trên Linux

837
author Đặng Văn Chương - 2022-08-10 16:51:49 (GMT+7)

Để xóa một mô-đun hạt nhân đang hoạt động trên Linux, chúng ta dùng lệnh sau:

bash (non-root)
modprobe --remove modules_name

Chú thích tham số lệnh modprobe:

 • --remove: Là tùy chọn xóa mô-đun.
 • modules_name: Là tên mô-đun bạn cần xóa.

Ví dụ minh họa:

Dưới đây là danh sách các mô-đun hạt nhân đang hoạt động:

kernel-modules
crc32_pclmul      16384 0
ghash_clmulni_intel  16384 0
hid_generic      16384 0
usbhid         57344 0
hid          131072 2 usbhid,hid_generic
cirrus         16384 0
aesni_intel      372736 0
drm_kms_helper    184320 3 cirrus
syscopyarea      16384 1 drm_kms_helper
crypto_simd      16384 1 aesni_intel
sysfillrect      16384 1 drm_kms_helper
sysimgblt       16384 1 drm_kms_helper
fb_sys_fops      16384 1 drm_kms_helper
cryptd         24576 2 crypto_simd,ghash_clmulni_intel
glue_helper      16384 1 aesni_intel
drm          491520 3 drm_kms_helper,cirrus
psmouse        155648 0
virtio_scsi      24576 2
virtio_net       53248 0
net_failover      20480 1 virtio_net
failover        16384 1 net_failover
i2c_piix4       28672 0
pata_acpi       16384 0

Để xóa mô-đun pata_acpi ra khỏi danh sách chúng ta dùng lệnh như sau:

bash (non-root)
modprobe --remove pata_acpi
Kết quả
crc32_pclmul      16384 0
ghash_clmulni_intel  16384 0
hid_generic      16384 0
usbhid         57344 0
hid          131072 2 usbhid,hid_generic
cirrus         16384 0
aesni_intel      372736 0
drm_kms_helper    184320 3 cirrus
syscopyarea      16384 1 drm_kms_helper
crypto_simd      16384 1 aesni_intel
sysfillrect      16384 1 drm_kms_helper
sysimgblt       16384 1 drm_kms_helper
fb_sys_fops      16384 1 drm_kms_helper
cryptd         24576 2 crypto_simd,ghash_clmulni_intel
glue_helper      16384 1 aesni_intel
drm          491520 3 drm_kms_helper,cirrus
psmouse        155648 0
virtio_scsi      24576 2
virtio_net       53248 0
net_failover      20480 1 virtio_net
failover        16384 1 net_failover
i2c_piix4       28672 0

Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Lệnh liên quan

Object Storage

Chuẩn S3, không giới hạn băng thông

Object Storage
Thông tin tác giả
Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận