Lệnh liệt kê các port đang mở trên máy chủ Linux
COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh liệt kê các port đang mở trên máy chủ Linux

3.3K
author Bùi Tấn Việt - 2021-10-20 09:01:31 (GMT+7)

Giới thiệu

Lệnh netstat -plnt hiển thị các port TCP đang mở ( hay còn gọi là listen hoặc lắng nghe) trên máy chủ Linux.

Lệnh này hữu ích để bạn xem trên máy chủ có những dịch vụ nào và đang listen ở port nào.

Demo sử dụng

bash (root)
netstat -plnt
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address        Foreign Address       State    PID/Program name
tcp    0   0 0.0.0.0:2211        0.0.0.0:*          LISTEN   24591/sshd
tcp    0   0 0.0.0.0:3306        0.0.0.0:*          LISTEN   22068/mysqld
tcp    0   0 127.0.0.1:11211       0.0.0.0:*          LISTEN   676/memcached
tcp    0   0 127.0.0.1:1999       0.0.0.0:*          LISTEN   1172/php-fpm
tcp    0   0 0.0.0.0:80         0.0.0.0:*          LISTEN   1667/nginx
tcp    0   0 127.0.0.1:2001       0.0.0.0:*          LISTEN   529/php-fpm
tcp    0   0 127.0.0.1:2002       0.0.0.0:*          LISTEN   13025/php-fpm
tcp    0   0 127.0.0.1:2003       0.0.0.0:*          LISTEN   13025/php-fpm
tcp    0   0 127.0.0.1:2004       0.0.0.0:*          LISTEN   13025/php-fpm
tcp    0   0 127.0.0.1:2005       0.0.0.0:*          LISTEN   13025/php-fpm
tcp    0   0 0.0.0.0:21         0.0.0.0:*          LISTEN   9106/vsftpd
tcp    0   0 127.0.0.1:2006       0.0.0.0:*          LISTEN   1111/php-fpm
tcp    0   0 127.0.0.1:25        0.0.0.0:*          LISTEN   20784/master
tcp    0   0 0.0.0.0:443         0.0.0.0:*          LISTEN   1667/nginx
tcp    0   0 :::22.           :::*            LISTEN   24591/sshd
tcp    0   0 :::80            :::*            LISTEN   1667/nginx
tcp    0   0 ::1:25           :::*            LISTEN   20784/master
tcp    0   0 :::443           :::*            LISTEN   1667/nginx

Ngoài ra nếu bạn gõ lệnh netstat -pln (không có đối số t), hệ thống sẽ hiển thị tất cả UNIX sockets đang active tại phía server.

Thực tế sử dụng

 • Kiểm tra xem dịch vụ mà bạn vừa cấu hình đã hoạt động ở port mà bạn chỉ định hay chưa. Ví dụ sau khi bạn cài đặt nginx và đã chỉ định cho nó listen ở port 80, bạn dùng lệnh netstat -plnt để kiểm tra, nếu có dịch vụ nginx ở port 80 nghĩa là nginx đã hoạt động.

 • Kiểm tra toàn bộ danh sách các dịch vụ đang mở port trên máy chủ. Giúp bạn có thể cấu hình Firewall để mở port/ đóng port cho phù hợp.

 • Đơn giản là xem trên máy chủ đang chạy những dịch vụ gì và mở port nào.


Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Lệnh liên quan

Object Storage

Chuẩn S3, không giới hạn băng thông

Object Storage
Thông tin tác giả
Bùi Tấn Việt

Co-Founder & CEO at 123HOST

2 Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận
Liên hệ chúng tôi