Bash

Bash là một Unix Shell, cũng là một ngôn ngữ lệnh được viết bởi Brian Fox. Được phát hành lần đầu vào năm 1989, nó cũng là login shell mặc định của hầu hết các bản phân bối Linux. Với Bash bạn có thể viết script để tự động hóa hệ thống, hoặc thực thi các tác vụ khác nhau trên máy chủ Linux.

COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh lấy Timestamp hiện tại trên Linux

Lệnh date giúp bạn lấy Timestamp hiện tại trên Linux
538 0 • 1 Tháng tám, 2022 • Bởi author Bùi Tấn Việt Linux cơ bản Bash

COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh Linux tìm file lớn hơn kích thước nào đó Gigabyte/Megabyte/Kilobyte

361 0 • 14 Tháng bảy, 2022 • Bởi author Bùi Tấn Việt Linux cơ bản Bash

COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh Linux tìm và xóa tất cả file cùng tên trong một thư mục

883 0 • 13 Tháng bảy, 2022 • Bởi author Bùi Tấn Việt Linux cơ bản Bash

COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh Linux xem bạn đang đăng nhập với quyền user nào

334 0 • 11 Tháng bảy, 2022 • Bởi author Bùi Tấn Việt Linux cơ bản Bash

COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh Linux xem nội dung ở đầu một file

442 0 • 11 Tháng bảy, 2022 • Bởi author Bùi Tấn Việt Linux cơ bản Bash

COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh Linux xem nội dung một file

Lệnh cat hiển thị nội dung của file. sử dụng | more để xem trường hợp file có nội dung dài.
648 0 • 11 Tháng bảy, 2022 • Bởi author Bùi Tấn Việt Linux cơ bản Bash

COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh Linux xem nội dung ở cuối một file

863 0 • 11 Tháng bảy, 2022 • Bởi author Bùi Tấn Việt Linux cơ bản Bash Logging

COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh đếm số dòng của file trên Linux

Lệnh wc -l đếm số dòng của file trên Linux.
1195 0 • 11 Tháng bảy, 2022 • Bởi author Bùi Tấn Việt Linux cơ bản Bash

COMMAND LINE KUNG FU

Kiểm tra một lệnh được thực thi bởi file binary nào

327 0 • 11 Tháng bảy, 2022 • Bởi author Bùi Tấn Việt Linux cơ bản Bash

COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh liệt kê file trong thư mục

436 0 • 11 Tháng bảy, 2022 • Bởi author Bùi Tấn Việt Linux cơ bản Bash

Loại nội dung

Tin tức

Tin tức công nghệ về Linux, Bảo mật

Xem thêm

Bài viết hướng dẫn

Các bài viết kỹ thuật dễ thực hành về các chủ đề liền quan #Linux

Xem thêm

Command line Kung Fu

Các lệnh Linux hữu ích cho Sysadmin

Xem thêm