Bash

Bash là một Unix Shell, cũng là một ngôn ngữ lệnh được viết bởi Brian Fox. Được phát hành lần đầu vào năm 1989, nó cũng là login shell mặc định của hầu hết các bản phân bối Linux. Với Bash bạn có thể viết script để tự động hóa hệ thống, hoặc thực thi các tác vụ khác nhau trên máy chủ Linux.

COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh xem tổng quan các tiến trình đang chạy trên Linux

Lệnh top -c giúp bạn xem các tiến trình đang chạy trên Linux. Có thể sắp xếp tiến trình theo mức độ sử dụng %CPU, RAM
785 0 • 11 Tháng bảy, 2022 • Bởi author Bùi Tấn Việt Linux cơ bản Bash

COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh dừng một tiến trình đang lắng nghe ở cổng nhất định trên Linux

572 0 • 11 Tháng bảy, 2022 • Bởi author Hien Phan Bash Linux cơ bản

COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh tạo file rỗng trên Linux

Lệnh touch sẽ giúp bạn tạo nhanh một file rỗng trên Linux
853 0 • 11 Tháng bảy, 2022 • Bởi author Bùi Tấn Việt Linux cơ bản Bash

COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh chown tất cả file trong thư mục

Lệnh chown với đối số -R sẽ giúp bạn thay đổi quyền sở hữu của tất cả các file trong thư mục
723 0 • 11 Tháng bảy, 2022 • Bởi author Bùi Tấn Việt Linux cơ bản Bash

COMMAND LINE KUNG FU

Lấy đường dẫn tuyệt đối của một tập tin trên Linux

1846 0 • 11 Tháng bảy, 2022 • Bởi author Hien Phan Bash Linux cơ bản

COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh xem các tiến trình đang chạy trên Linux

693 0 • 11 Tháng bảy, 2022 • Bởi author Bùi Tấn Việt Linux cơ bản Bash

COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh xem dung lượng RAM đang sử dụng, còn trống trên Linux

Lệnh free -m giúp xem dung lượng RAM đang sử dụng, còn trống trên Linux
692 0 • 11 Tháng bảy, 2022 • Bởi author Bùi Tấn Việt Linux cơ bản Bash

COMMAND LINE KUNG FU

Xem thời gian tạo, sửa, truy cập của một file

Lệnh stat file.txt giúp xem thời gian tạo, sửa, truy cập của một file
449 0 • 11 Tháng bảy, 2022 • Bởi author Bùi Tấn Việt Bash Linux cơ bản

COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh tìm kiếm và thay thế nội dung file

Lệnh sed giúp bạn tìm kiếm và thay thế nội dung file trên Linux
397 0 • 11 Tháng bảy, 2022 • Bởi author Bùi Tấn Việt Bash

COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh thay đổi owner của file

416 0 • 11 Tháng bảy, 2022 • Bởi author Bùi Tấn Việt Bash Linux cơ bản

Loại nội dung

Tin tức

Tin tức công nghệ về Linux, Bảo mật

Xem thêm

Bài viết hướng dẫn

Các bài viết kỹ thuật dễ thực hành về các chủ đề liền quan #Linux

Xem thêm

Command line Kung Fu

Các lệnh Linux hữu ích cho Sysadmin

Xem thêm