Xem IP của tôi

IP của bạn là

IPv4: 54.158.251.104

Sử dụng dòng lệnh

Lệnh Kết quả
curl https://123host.vn/ip 54.158.251.104
curl https://123host.vn/ipall IP-Address: 54.158.251.104
If-Modified-Since: Tue, 19 Oct 2021 21:56:22 GMT
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
User-Agent: CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Connection: close
X-Forwarded-For: 54.158.251.104
X-Forwarded-Server: 123host.vn
X-Forwarded-Host: 123host.vn
X-Real-Ip: 54.158.251.104
Host: 123host.vn
curl https://123host.vn/ipall.json {"If-Modified-Since":"Tue, 19 Oct 2021 21:56:22 GMT","Accept-Language":"en-US,en;q=0.5","Accept":"text\/html,application\/xhtml+xml,application\/xml;q=0.9,*\/*;q=0.8","User-Agent":"CCBot\/2.0 (https:\/\/commoncrawl.org\/faq\/)","Connection":"close","X-Forwarded-For":"54.158.251.104","X-Forwarded-Server":"123host.vn","X-Forwarded-Host":"123host.vn","X-Real-Ip":"54.158.251.104","Host":"123host.vn","IP-Address":"54.158.251.104"}