COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh Linux xem nội dung ở đầu một file

574
author Bùi Tấn Việt - 2022-07-11 15:53:58 (GMT+7)

Lệnh head hiển thị nội dung ở đầu một file. Đối số -10 giúp bạn xem 10 dòng đầu tiên của file.

bash (non-root)
head -10 /var/log/secure
Kết quả
Jul 10 05:35:08 da-server su: pam_unix(su:session): session opened for user dabtv by (uid=0)
Jul 10 05:35:08 da-server su[497710]: pam_unix(su:session): session closed for user dabtv
Jul 10 11:50:39 da-server sshd[563141]: Accepted publickey for root from a.a.a.a port 59023 ssh2: RSA SHA256:DHh9Coy
Jul 10 11:50:39 da-server sshd[563141]: pam_unix(sshd:session): session opened for user root by (uid=0)
Jul 10 11:53:39 da-server sshd[563141]: Received disconnect from a.a.a.a port 59023:11: disconnected by user
Jul 10 11:53:39 da-server sshd[563141]: Disconnected from a.a.a.a port 59023
Jul 10 11:53:39 da-server sshd[563141]: pam_unix(sshd:session): session closed for user root
Jul 10 12:21:04 da-server sshd[568572]: Accepted publickey for root from a.a.a.a port 59379 ssh2: RSA SHA256:DHh9Coyl+
Jul 10 12:21:04 da-server sshd[568572]: pam_unix(sshd:session): session opened for user root by (uid=0)
Jul 10 12:21:04 da-server sshd[568572]: Received disconnect from a.a.a.a port 59379:11: disconnected by user

Giải thích

  • -10: Là số dòng muốn hiển thị. Ví dụ trên là 10 dòng
  • /var/log/secure: Là tên file bạn muốn xem

Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Lệnh liên quan

Object Storage

Chuẩn S3, không giới hạn băng thông

Object Storage
Thông tin tác giả
Bùi Tấn Việt

Co-Founder & CEO at 123HOST

Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận
Liên hệ chúng tôi