0
COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh Linux xem nội dung ở cuối một file

1.4K
author Bùi Tấn Việt - 2022-07-11 15:36:56 (GMT+7)

Lệnh tail hiển thị các dòng nội dung ở cuối một file. Đối số -10 là chỉ định hiển thị 10 dòng cuối của file.

Cú pháp

bash (non-root)
tail -10 /var/log/nginx/access.log

Giải thích

  • tail: Lệnh xem nội dung cuối của một file
  • -10: Số dòng muốn xem. Ví dụ trên là 10 dòng.
  • /var/log/nginx/access.log: File bạn muốn xem nội dung
Kết quả
78.47.11.128 - - [11/Jul/2022:15:34:49 +0700] "GET /bao-loi HTTP/1.1" 200 1019 "sss123.com" "ssaa1.co" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36" "-"
103.157.27.147 - - [11/Jul/2022:15:34:49 +0700] "GET /index.php HTTP/1.1" 200 370 "tessite.dev" "-" "-" "-"
34.207.194.89 - - [11/Jul/2022:15:34:50 +0700] "GET / HTTP/1.1" 200 5057 "ssaa11.com" "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.106 Safari/537.36" "-"
65.154.226.166 - - [11/Jul/2022:15:34:50 +0700] "GET / HTTP/1.1" 200 828 "vss22aa11.com" "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.71 Safari/537.36" "-"
34.207.194.89 - - [11/Jul/2022:15:34:50 +0700] "GET / HTTP/1.1" 301 897 "ssaa11122.tk" "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.106 Safari/537.36" "-"
138.201.192.8 - - [11/Jul/2022:15:34:50 +0700] "GET /79173srxhxitem/073rxc2.htm HTTP/1.1" 200 20730 "hv111.s.com" "-" "Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)" "-"
83.64.182.5 - - [11/Jul/2022:15:34:50 +0700] "POST /admin/ HTTP/1.1" 301 898 "a-umi.vn" "-" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0" "-"
103.157.27.147 - - [11/Jul/2022:15:34:50 +0700] "GET /index.php HTTP/1.1" 200 370 "hv111.dev" "-" "-" "-"
65.154.226.166 - - [11/Jul/2022:15:34:51 +0700] "GET /wp-content/plugins/under-construction-page/themes/fonts/fontawesome-webfont.woff2?v=4.7.0 HTTP/1.1" 200 77528 "ss1122.com" "https://ss1122.com/wp-content/plugins/under-construction-page/themes/css/font-awesome.min.css?v=3.93" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.71 Safari/537.36" "-"
34.207.194.89 - - [11/Jul/2022:15:34:51 +0700] "GET / HTTP/1.1" 403 738 "ssaaa.tk" "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.106 Safari/537.36" "1.61"

Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Lệnh liên quan

Object Storage

Chuẩn S3, không giới hạn băng thông

Object Storage
Thông tin tác giả
Bùi Tấn Việt

Co-Founder & CEO at 123HOST

Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận
Liên hệ chúng tôi