COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh tìm kiếm tệp theo tên chủ sở hữu trên Linux

415
author Đặng Văn Chương - 2022-08-10 16:54:06 (GMT+7)

Để tìm kiếm các tệp theo tên chủ sở hữu trên Linux, chúng ta dùng lệnh sau:

bash (non-root)
find /path/to/folder -user name

Chú thích tham số lệnh find:

 • /path/to/folder: Là đường dẫn đến thư mục cần tìm kiếm.
 • -user: Tìm kiếm tệp theo tên chủ sở hữu.
 • name: Là tên chủ sở hữu tệp.

Ví dụ minh họa:

Giả sử, chúng ta có bảng phân quyền các tệp và thư mục như sau:

/home/website
total 224
drwxr-xr-x 5 root  root  4096 Aug 8 13:19 ./
drwxr-xr-x 6 root  root  4096 Aug 8 14:05 ../
-rw-r--r-- 1 123host 123host  405 Feb 6 2020 INDEX.PHP
-rw-r--r-- 1 root  root  19915 Jan 7 2022 license.txt
-rw-r--r-- 1 root  root  9574 Jan 7 2022 readme.html
-rw-r--r-- 1 root  root  7165 Jan 21 2021 wp-activate.php
drwxr-xr-x 9 root  root  4096 Aug 8 11:32 wp-admin/
-rw-r--r-- 1 root  root   351 Feb 6 2020 wp-blog-header.php
-rw-r--r-- 1 root  root  2328 Feb 17 2021 wp-comments-post.php
-rw-r--r-- 1 root  root  3215 Jan 7 2022 wp-config-sample.php
drw-r--r-- 5 root  root  4096 Aug 8 11:32 wp-content/
-rw-r--r-- 1 root  root  3939 Jul 31 2020 wp-cron.php
drwxr-xr-x 25 root  root  12288 Aug 8 11:33 wp-includes/
-rw-r--r-- 1 root  root  2496 Feb 6 2020 wp-links-opml.php
-rw-r--r-- 1 root  root  3900 May 16 2021 wp-load.php
-rw-r--r-- 1 123host  123host  45463 Apr 7 2021 wp-login.php
-rw-r--r-- 1 root  root  8509 Apr 14 2020 wp-mail.php
-rw-r--r-- 1 root  root  22297 Jun 2 2021 wp-settings.php
-rw-r--r-- 1 root  root  31693 May 8 2021 wp-signup.php

Để tìm kiếm các tệp có chủ sở hữu là 123host, chúng ta dùng lệnh như sau:

bash (non-root)
find ~/home/website -user 123host
Kết quả
/root/home/website1/INDEX.PHP
/root/home/website1/wp-login.php

Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Lệnh liên quan

Cloud VPS tại 123HOST

Hiệu năng, ổn định và bảo mật

Xem thêm
Thông tin tác giả
Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận