COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh tính tổng một dãy số tăng dần trên Linux

513
author Đặng Văn Chương - 2022-08-19 09:23:14 (GMT+7)

Để tính tổng của một dãy số tăng dần trên Linux, chúng ta có thể dùng lệnh sau:

bash (non-root)
awk 'BEGIN {for (i = a; i <= b; i++) print s+=i;}'

Chú thích tham số lệnh awk:

  • BEGIN: Bắt đầu hàm tính tổng.
  • for(i = 1; i <= 6; i ++): Biểu thức vòng lặp for.
  • print: In tổng dãy số ra màn hình.
  • s+=i: Là biểu thức tính tổng dãy số.

Ví dụ minh họa:

Tính tổng của dãy số từ 1 đến 10 chúng ta dùng lệnh sau:

bash (non-root)
awk 'BEGIN {for (i = 1; i <= 10; i++) print s+=i;}'
Kết quả
1
3
6
10
15
21
28
36
45
55

Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Lệnh liên quan

Cloud VPS tại 123HOST

Hiệu năng, ổn định và bảo mật

Xem thêm
Thông tin tác giả
Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận