COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh liệt kê tất cả các tệp đang mở trong hệ thống trên Linux

506
author Đặng Văn Chương - 2022-08-19 09:23:52 (GMT+7)

Để liệt kê tất cả các tệp đang mở bởi bất kỳ quá trình nào trong hệ thống trên Linux chúng ta dùng lệnh sau:

bash (non-root)
lsof
Kết quả
rsyslogd  784             syslog txt    REG        8,3  727248   12839 /usr/sbin/rsyslogd
rsyslogd  784             syslog mem    REG        8,3  231544   10841 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libnss_systemd.so.2
rsyslogd  784             syslog mem    REG        8,3  23856   12426 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/rsyslog/imklog.so
rsyslogd  784             syslog mem    REG        8,3  41112   12433 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/rsyslog/imuxsock.so
rsyslogd  784             syslog mem    REG        8,3  101320   10876 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libresolv-2.31.so
rsyslogd  784             syslog mem    REG        8,3  31176   10836 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libnss_dns-2.31.so
rsyslogd  784             syslog mem    REG        8,3  51832   10837 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libnss_files-2.31.so
rsyslogd  784             syslog mem    REG        8,3  31704   12434 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/rsyslog/lmnet.so
rsyslogd  784             syslog mem    REG        8,3  137584   10758 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgpg-error.so.0.28.0
rsyslogd  784             syslog mem    REG        8,3 1168056   10748 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgcrypt.so.20.2.5
rsyslogd  784             syslog mem    REG        8,3  129248   10808 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/liblz4.so.1.9.2
rsyslogd  784             syslog mem    REG        8,3  153912   10809 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/liblzma.so.5.2.4
rsyslogd  784             syslog mem    REG        8,3  40040   10878 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/librt-2.31.so
rsyslogd  784             syslog mem    REG        8,3 2029224   10701 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libc-2.31.so
rsyslogd  784             syslog mem    REG        8,3  30936   10930 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libuuid.so.1.3.0
rsyslogd  784             syslog mem    REG        8,3  701152   10898 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libsystemd.so.0.28.0
rsyslogd  784             syslog mem    REG        8,3  43720   10735 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libfastjson.so.4.2.0
rsyslogd  784             syslog mem    REG        8,3  14344   10729 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libestr.so.0.0.0
rsyslogd  784             syslog mem    REG        8,3  18816   10719 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libdl-2.31.so
rsyslogd  784             syslog mem    REG        8,3  157224   10872 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpthread-2.31.so
rsyslogd  784             syslog mem    REG        8,3  108936   10943 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libz.so.1.2.11
rsyslogd  784             syslog mem    REG        8,3  191472   10670 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/ld-2.31.so
rsyslogd  784             syslog  0r   CHR        1,3   0t0     6 /dev/null
rsyslogd  784             syslog  1w   CHR        1,3   0t0     6 /dev/null
rsyslogd  784             syslog  2w   CHR        1,3   0t0     6 /dev/null
rsyslogd  784             syslog  3u   unix 0xffff9f44fa8e6400   0t0   15478 /run/systemd/journal/syslog type=DGRAM
rsyslogd  784             syslog  4r   CHR        1,9   0t0     11 /dev/urandom
rsyslogd  784             syslog  5r   REG        0,5    0 4026532031 /proc/kmsg
rsyslogd  784             syslog  6u   unix 0xffff9f44f5359800   0t0   22365 type=DGRAM
rsyslogd  784             syslog  7w   REG        8,3  115657   10833 /var/log/syslog
rsyslogd  784             syslog  8w   REG        8,3  50542   30318 /var/log/kern.log
rsyslogd  784             syslog  9w   REG        8,3   7660   30320 /var/log/auth.log
rsyslogd  784 812 in:imuxso      syslog cwd    DIR        8,3   4096     2 /
rsyslogd  784 812 in:imuxso      syslog rtd    DIR        8,3   4096     2 /
rsyslogd  784 812 in:imuxso      syslog txt    REG        8,3  727248   12839 /usr/sbin/rsyslogd
rsyslogd  784 812 in:imuxso      syslog mem    REG        8,3  231544   10841 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libnss_systemd.so.2
rsyslogd  784 812 in:imuxso      syslog mem    REG        8,3  23856   12426 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/rsyslog/imklog.so
rsyslogd  784 812 in:imuxso      syslog mem    REG        8,3  41112   12433 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/rsyslog/imuxsock.so
rsyslogd  784 812 in:imuxso      syslog mem    REG        8,3  101320   10876 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libresolv-2.31.so
rsyslogd  784 812 in:imuxso      syslog mem    REG        8,3  31176   10836 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libnss_dns-2.31.so
rsyslogd  784 812 in:imuxso      syslog mem    REG        8,3  51832   10837 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libnss_files-2.31.so
rsyslogd  784 812 in:imuxso      syslog mem    REG        8,3  31704   12434 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/rsyslog/lmnet.so
rsyslogd  784 812 in:imuxso      syslog mem    REG        8,3  137584   10758 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgpg-error.so.0.28.0
rsyslogd  784 812 in:imuxso      syslog mem    REG        8,3 1168056   10748 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgcrypt.so.20.2.5
rsyslogd  784 812 in:imuxso      syslog mem    REG        8,3  129248   10808 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/liblz4.so.1.9.2
rsyslogd  784 812 in:imuxso      syslog mem    REG        8,3  153912   10809 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/liblzma.so.5.2.4
rsyslogd  784 812 in:imuxso      syslog mem    REG        8,3  40040   10878 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/librt-2.31.so
rsyslogd  784 812 in:imuxso      syslog mem    REG        8,3 2029224   10701 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libc-2.31.so
rsyslogd  784 812 in:imuxso      syslog mem    REG        8,3  30936   10930 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libuuid.so.1.3.0
rsyslogd  784 812 in:imuxso      syslog mem    REG        8,3  701152   10898 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libsystemd.so.0.28.0
rsyslogd  784 812 in:imuxso      syslog mem    REG        8,3  43720   10735 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libfastjson.so.4.2.0
rsyslogd  784 812 in:imuxso      syslog mem    REG        8,3  14344   10729 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libestr.so.0.0.0
rsyslogd  784 812 in:imuxso      syslog mem    REG        8,3  18816   10719 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libdl-2.31.so
rsyslogd  784 812 in:imuxso      syslog mem    REG        8,3  157224   10872 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpthread-2.31.so
rsyslogd  784 812 in:imuxso      syslog mem    REG        8,3  108936   10943 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libz.so.1.2.11
. . .

Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Lệnh liên quan

Cloud VPS tại 123HOST

Hiệu năng, ổn định và bảo mật

Xem thêm
Thông tin tác giả
Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận