BÀI VIẾT

Hướng dẫn sử dụng lệnh wc trên Linux

5.1K
author Đặng Văn Chương - 2022-08-11 15:22:02 (GMT+7)

Giới thiệu

Lệnh wc trong Linux là từ viết tắt của số từ (word count). Lệnh được sử dụng để đếm số dòng, số từ, số byte và thậm chí cả các ký tự và byte trong một tệp văn bản. Trong hướng dẫn này, chúng ta cùng xem cách hoạt động của lệnh “wc” trên Linux và trình bày các ví dụ thực tế về cách sử dụng của nó.

Cú pháp lệnh wc

Lệnh wc cơ bản có cú pháp như sau:

bash (non-root)
wc [OPTON] [FILE]

Chú thích tham số lệnh wc:

 • [OPTON]: Là các tùy chọn lệnh wc.
 • [FILE]: Là tên tệp hoặc đường dẫn đến tệp.

Các tùy chọn lệnh wc:

 • -l: In số dòng.
 • -w: In số lượng từ.
 • -m: In số ký tự.
 • -c: In số byte.
 • -L: In độ dài của dòng dài nhất.
 • --version: Hiển thị thông tin phiên bản hiện tại.
 • --help: Hiển thị thông tin bảng hướng dẫn lệnh wc.

Một số ví dụ lệnh wc

Để kiểm tra phiên bản hiện tại của wc chúng ta dùng lệnh sau:

bash (non-root)
wc --version
Kết quả
wc (GNU coreutils) 8.30
Copyright (C) 2018 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Written by Paul Rubin and David MacKenzie.

Để hiển thị trong tin bảng hướng dẫn lệnh wc, chúng ta dùng lệnh sau:

bash (non-root)
wc --help
Kết quả
Usage: wc [OPTION]... [FILE]...
 or: wc [OPTION]... --files0-from=F
Print newline, word, and byte counts for each FILE, and a total line if
more than one FILE is specified. A word is a non-zero-length sequence of
characters delimited by white space.

With no FILE, or when FILE is -, read standard input.

The options below may be used to select which counts are printed, always in
the following order: newline, word, character, byte, maximum line length.
 -c, --bytes      print the byte counts
 -m, --chars      print the character counts
 -l, --lines      print the newline counts
   --files0-from=F  read input from the files specified by
              NUL-terminated names in file F;
              If F is - then read names from standard input
 -L, --max-line-length print the maximum display width
 -w, --words      print the word counts
   --help   display this help and exit
   --version output version information and exit

Đầu tiên, chúng ta cần có một tệp đầu vào để thực hiện các ví dụ lệnh wc được trực quan nhất.

number
1 1 2 3 4 5 5 5 6 7 2
2 3 4 5 6 7 8 9 8 6 5
2 3 4 5 6 7 5 3 4 5 4
2
2
3
3
123host.vn
Địa chỉ: 168 - 170 Đường số 2, Vạn Phúc City, P. Hiệp Bình Phước, Thủ Đức
Điện thoại: 02873 002 123
Mã số thuế: 0312088232

Bây giờ, chúng ta hãy sử dụng lệnh wc để in ra màn hình thông tin về số dòng, số cột và số byte của tệp number trên như sau:

bash (non-root)
wc number
Kết quả
7 37 75 number

Trong đó:

 • Cột 1 (7): Hiển thị số dòng hiện có trong tệp number. Hãy lưu ý rằng điều này giải thích cho cả dòng trống và dòng không trống.
 • Cột 2 (37): Cột này in số từ trong tệp number.
 • Cột 3 (75): Cột này hiển thị số byte trong tệp.
 • Cột 4 (number): Đây là tên của tệp văn bản.

Thay vì sử dụng lệnh wc hai lần để xem thống kê của từng tệp mong muốn, chúng ta có thể sử dụng cú pháp sau để chấp nhận hai hoặc nhiều tệp làm đối số.

bash (non-root)
wc number 123host.vn
Kết quả
 7 37 75 number
 3 26 158 123host.vn
 11 63 233 total

dòng 11 63 233 total là tổng số dòng, số từ và số byte của hai tệp number123host.vn

Ví dụ: Chúng ta chỉ muốn đếm số dòng trong tệp number, chúng ta dùng lệnh sau:

bash (non-root)
wc -l number
Kết quả
7 number

Chú thích tham số lệnh wc:

 • -l: Chỉ đếm số dòng của tệp.
 • number: Là tên tệp hoặc đường dẫn đến tệp.

Ví dụ: Chúng ta chỉ muốn hiển thị số lượng từ trong tệp 123host.vn, chúng ta dùng lệnh như sau:

bash (non-root)
wc -w 123host.vn
Kết quả
26 123host.vn

Chú thích tham số lệnh wc:

 • -w: Chỉ đếm số từ của tệp.
 • number: Là tên tệp hoặc đường dẫn đến tệp.

Ví dụ: Chúng ta chỉ muốn hiển thị số byte của tệp 123host.vn, chúng ta dùng lệnh như sau:

bash (non-root)
wc -c 123host.vn
Kết quả
158 123host.vn

Ví dụ: Chúng ta chỉ muốn hiển thị số ký tự của tệp 123host.vn, chúng ta dùng lệnh như sau:

bash (non-root)
wc -m 123host.vn
Kết quả
123 123host.vn

Ví dụ: Để in độ dài dòng dài nhất trong tệp 123host.vn, chúng ta dùng lệnh như sau:

bash (non-root)
wc -L 123host.vn
Kết quả
73 123host.vn

Ví dụ: Đếm số lượng tệp trong thư mục hiện tại, chúng ta dùng lệnh như sau:

bash (non-root)
find . -type f | wc -l
Kết quả
9

Chú thích tham số lệnh find:

 • .: Tìm kiếm tất cả.
 • -type f: Chỉ tìm kiếm các file.
 • wc: In ra màn hình số dòng lệnh.
 • -l: Đếm số dòng lệnh được in ra từ lệnh find . -type f.

Kết luận

Lệnh wc trong Linux là một lệnh đơn giản và dễ sử dụng, cung cấp cho chúng ta manh mối về số dòng, từ, byte và ký tự có trong tệp. Giúp chúng ta tra cứu thông tin tệp nhanh chóng và dễ dàng hơn.


Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Bài liên quan

Lệnh xác định vị trí của tệp hoặc thư mục trên Linux
Lệnh xác định vị trí của tệp hoặc thư mục trên Linux
Lệnh kiểm tra nhiều cổng port đang mở của một tên miền trên Linux
Lệnh kiểm tra nhiều cổng port đang mở của một tên miền trên Linux
Lệnh tạo một dãy số tăng dần trên Linux
Lệnh tạo một dãy số tăng dần trên Linux

Object Storage

Chuẩn S3, không giới hạn băng thông

Object Storage

Thuê Server Riêng

Chi phí thấp, cấu hình cao

Thuê Server Riêng
Thông tin tác giả
Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận