COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh đổi tên file trên Linux

2.4K
author Đặng Văn Chương - 2022-08-10 16:50:58 (GMT+7)

Để đổi tên một file nào đó trên Linux chúng ta dùng lệnh sau:

bash (non-root)
mv filename new_filename

Chú thích tham số lệnh mv:

 • filename: Là tên tệp hoặc đường dẫn đến tệp cần đổi tên.
 • new_filename: Là tên tệp mới bạn cần đổi.

Ví dụ minh họa

Hãy đổi tên tệp number thành number.txt

/root/home
123host.vn  website3
animals   info.txt   nano.save website1
date    info.txt.gpg number website2

Chúng ta có thể dùng câu lệnh đổi tên number thành number.txt như sau:

bash (non-root)
mv number number.txt
Kết quả
123host.vn  website3
animals   info.txt   nano.save website1
date    info.txt.gpg number.txt website2

Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Lệnh liên quan

Cloud VPS tại 123HOST

Hiệu năng, ổn định và bảo mật

Xem thêm
Thông tin tác giả
Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận