COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh so sánh hai biểu thức trên Linux

429
author Đặng Văn Chương - 2022-08-10 16:57:41 (GMT+7)

Để so sánh hai biểu thức trên Linux, chúng ta dùng lệnh sau:

bash (non-root)
expr a = b

Chú thích tham số lệnh expr:

  • a: Là biểu thức so sánh thứ nhất.
  • b: Là biểu thức so sánh thứ hai.
  • =: Là phép so sánh bằng.

Ví dụ minh họa:

So sánh hai biểu thức 123host123host chúng ta dùng lệnh sau:

bash (non-root)
expr 123host = 123host
Kết quả
1

So sánh hai số 3040 chúng ta dùng lệnh sau:

bash (non-root)
expr 30 = 40
Kết quả
0

Lưu ý: Kết quả trả về 0 là biểu thức SAI và kết quả trả về 1 là biểu thức ĐÚNG.


Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Lệnh liên quan

Cloud VPS tại 123HOST

Hiệu năng, ổn định và bảo mật

Xem thêm
Thông tin tác giả
Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận