COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh xóa biến môi trường trên Linux

929
author Đặng Văn Chương - 2022-08-10 16:58:13 (GMT+7)

Để xóa một biến môi trường trên Linux chúng ta dùng lệnh sau:

bash (non-root)
env -u [environment-variable-name]

Chú thích tham số lệnh env:

  • -u: Là tùy chọn xóa biến khỏi môi trường.
  • [environment-variable-name]: Là tên biến môi trường cần xóa.

Ví dụ minh họa:

Giả sử, chúng ta có danh sách các biến môi trường như sau:

environment-variable-name
SSH_CONNECTION=113.173.184.41 49878 61.14.233.229 2018
LESSCLOSE=/usr/bin/lesspipe %s %s
XDG_SESSION_CLASS=user
TERM=xterm
LESSOPEN=| /usr/bin/lesspipe %s
USER=root
SHLVL=1
XDG_SESSION_ID=360
XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/0
SSH_CLIENT=113.173.184.41 49878 2018
XDG_DATA_DIRS=/usr/local/share:/usr/share:/var/lib/snapd/desktop
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games:/snap/bin
DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=unix:path=/run/user/0/bus
SSH_TTY=/dev/pts/0
_=/usr/bin/env

Để xóa biến môi trường _ chúng ta dùng lệnh env như sau:

bash (non-root)
env -u _
Kết quả
SSH_CONNECTION=113.173.184.41 49878 61.14.233.229 2018
LESSCLOSE=/usr/bin/lesspipe %s %s
XDG_SESSION_CLASS=user
TERM=xterm
LESSOPEN=| /usr/bin/lesspipe %s
USER=root
SHLVL=1
XDG_SESSION_ID=360
XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/0
SSH_CLIENT=113.173.184.41 49878 2018
XDG_DATA_DIRS=/usr/local/share:/usr/share:/var/lib/snapd/desktop
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games:/snap/bin
DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=unix:path=/run/user/0/bus
SSH_TTY=/dev/pts/0

Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Lệnh liên quan

Object Storage

Chuẩn S3, không giới hạn băng thông

Object Storage
Thông tin tác giả
Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận