COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh tìm kiếm tệp theo phân quyền trên Linux

296
author Đặng Văn Chương - 2022-08-10 16:54:50 (GMT+7)

Để tìm kiếm các tệp theo phân quyền được chỉ định trên Linux, chúng ta dùng lệnh sau:

bash (non-root)
find /path/to/folder -perm permission

Chú thích tham số lệnh find:

  • /path/to/folder: Là đường dẫn đến thư mục cần tìm kiếm.
  • -perm: Là tùy chọn tìm kiếm tệp theo phân quyền.
  • permission: Là số phân quyền bạn muốn tìm kiếm đối với tệp.

Ví dụ minh họa

Để tìm kiếm các tệp có phân quyền 777 bên trong thư mục /home/www/123host.vn/public_html chúng ta dùng lệnh như sau:

bash (non-root)
find ~/home/www/123host.vn/public_html -perm 777
Kết quả
/root/home/www/123host.vn/public_html/wp-admin/user/profile.php
/root/home/123host.vn/public_html/wp-admin/user/credits.php
/root/home/123host.vn/public_html/wp-admin/user/admin.php
/root/home/123host.vn/public_html/wp-admin/user/freedoms.php
/root/home/123host.vn/public_html/wp-admin/user/user-edit.php
/root/home/123host.vn/public_html/wp-admin/user/menu.php
/root/home/123host.vn/public_html/wp-admin/user/index.php
/root/home/123host.vn/public_html/wp-admin/user/privacy.php
/root/home/123host.vn/public_html/wp-admin/user/about.php

Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Lệnh liên quan

Cloud VPS tại 123HOST

Hiệu năng, ổn định và bảo mật

Xem thêm
Thông tin tác giả
Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận