COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh lọc ra trường thứ 'n' của mỗi dòng trong file trên Linux

521
author Huỳnh Đình Hiếu - 2022-08-10 16:55:24 (GMT+7)

Ví dụ chúng ta có file /etc/passwd như sau:

bash (non-root)
cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
bash (non-root)
cut -d':' -f1 /etc/passwd
Kết quả
root
daemon
bin
sys
sync
games
man
lp
mail
news
uucp
proxy
www-data

Chú thích tham số lệnh cut:

  • -d: Tham số chỉ dấu phân cách các trường (ở ví dụ chúng ta dùng dấu :).

  • -f: Chỉ định những trường được chọn (ở ví dụ chúng ta chọn trường số 1).

  • /etc/passwd: Là file chúng ta cần lấy trường.


Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Lệnh liên quan

Cloud VPS tại 123HOST

Hiệu năng, ổn định và bảo mật

Xem thêm
Thông tin tác giả
Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận