Thông số kỹ thuật của gói SEO Hosting

Thông số kỹ thuật.

Về phần cứng và phần mềm của các gói SEO Hosting.

Phần mềm, phần cứng lõi
 • Hệ điều hành: CloudLinux
 • Control Panel: cPanel/WHM
 • Server: Dell, Supermicro, IBM
 • Data Center: Việt Nam
Bảo mật và an toàn dữ liệu
 • Firewall cứng:
 • Firewall mềm: 123HOST WAF 2.0
 • Quét mã độc: Imunify360
 • Công nghệ sao lưu dữ liệu: JetBackup
Web, Database, Email, FTP
 • Web Server: Litespeed Enterprise
 • PHP Version: Từ 4.4 đến 8.1
 • Database Server: MySQL
 • Mail Server: Exim
 • Webmail: Roundcube, Horde
 • FTP: Pure FTPD
Hiệu năng
 • Litespeed Cache:
 • Memcached:
 • Ổ cứng: SSD Enterprise
 • Raid: 10
Tương thích
 • Wordpress:
 • Joomla:
 • Xenforo:
 • Mangeto:
 • OpenCart:
 • CS-Cart:
 • Nukeviet:
 • Laravel:
 • Codeigniter:
 • CMS/Framework khác: Tùy chọn

PHP Extensions

apc, apm, ares, apcu, bcmath, bcompiler, big_int, bitset, bloomy, brotli, bz2_filter, brotli, coin_acceptor, crack, dba, dbase,dbx, dom, eaccelerator, eio, enchant, fileinfo,functional, gd, gender, geoip, geos, gmagick, gnupg, grpc, http, haru, hidef, htscanner, idn, igbinary, imagick, imap, inotify, interbase, intl, ioncube_loader, ioncube_loader_4, jsmin, json, ldap, libevent, lzf, luasandbox, lzf, mbstring, memcache, memcached, mongo, mongodb, msgpack, mssql, mysql, mysqli, mysqlnd, magickwand, mailparse, ncurses, nd_mysql, nd_mysqli, nd_pdo_mysql, newrelic, oauth, oci8, odbc, opcache, pdf, pdo, pdo_dblib, pdo_firebird, pdo_mysql, pdo_oci, pdo_odbc, pdo_pgsql, pdo_sqlite, pdo_sqlsrv, pgsql, phar, phalcon, posix, propro, pspell, psr, quickhash, raphf, redis, radius, rar, recode, rsync, snmp, soap, sockets, solr, sodium, sqlite3, sqlsrv, spl_types, stats, swoole, sysvmsg, sysvsem, sysvshm, sqlite, ssh2,stem, stomp, suhosin, sybase_ct, tideways, tidy, timezonedb, trader, translit, uploadprogress, uuid, uri_template, wddx, weakref, vips, xdebug, xmlreader, xmlrpc, xmlwriter, xsl, yaf, yaml, yaz, zip, xcache, xcache_3, xhprof, xmlreader, xrange.


So sánh các gói SEO Hosting.

Chọn gói hosting phù hợp với bạn.

SEO1 SEO2 SEO3 SEO4 SEO5 VIP SEO
Dung lượng (GB) 1 3 10 15 20 30
IP 3 5 15 20 25 30
Addon Domain 2 4 14 19 24 29
Sub Domain Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Parked Domain (Alias) Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Băng thông Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Tài khoản FTP Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Tài khoản Email Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
CPU(%) 100 100 100 100 100 200
Physical Memory(GB) 2 2 2 2 4 6
IO(MB/s) 2 2 2 2 5 10
IOPS 300 300 300 300 300 300
Entry Processes 25 50 50 50 50 50
Number of Processors 50 100 100 100 100 100
INodes 200.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000

Lựa chọn 123HOST để website của bạn được hiệu năng, an toàn, ổn định

Đăng ký
Liên hệ chúng tôi