BÀI VIẾT

Hướng dẫn cài đặt Zeek IDS trên Ubuntu 20.04

483
author Nguyễn Ngọc Đang - 2022-07-01 10:26:18 (GMT+7)

Giới thiệu

Zeek, trước đây là Bro, là một công cụ giám sát an ninh mạng cho Linux. Nó là một công cụ miễn phí, mã nguồn mở và linh hoạt, nền tảng đám mây và quan sát lưu lượng mạng. Zeek giám sát và ghi lại các kết nối, gói được gửi và nhận, các thuộc tính về TCP và các dữ liệu hữu ích cho việc phân tích mạng. Zeek giúp chúng ta theo dõi các sự kiện phức tạp và giao thức một cách dễ dàng.

Trong bài hướng dẫn này, chúng ta sẽ hướng dẫn cách cài đặt công cụ giám sát an ninh mạng Zeek trên Ubuntu 20.04.

Điều kiện cần để cài đặt Zeek

Để cài đặt Zeek chúng ta cần có một máy chủ Ubuntu 20.04 với 2GB RAM trở lên. Sau khi đã có đầu đủ cấu hình máy chủ như đã yêu cầu chúng ta sẽ tiến hành cài đặt Zeek.

Cập nhật hệ thống

Để đảm bảo rằng tất cả các phụ thuộc của Zeek đều được cập nhật, hãy thực thi lệnh bên dưới:

bash (root)
apt-get update && apt-get upgrade

Trong quá trình cập nhật hệ thống chúng ta chờ từ 5 phút đến 15 phút.

Cài đặt Zeek

Theo mặc định, Zeek không có trong kho lưu trữ mặc định của Ubuntu, vì vậy trước tiên chúng ta sẽ thêm kho lưu trữ Zeek vào hệ thống. Cài đặt tất cả các gói phụ thuộc bằng lệnh sau:

bash (root)
apt-get install curl gnupg2 wget -y

Tiếp theo, tải xuống và thêm khóa Zeek GPG bằng lệnh sau:

bash (root)
curl -fsSL https://download.opensuse.org/repositories/security:zeek/xUbuntu_20.04/Release.key | gpg --dearmor | tee /etc/apt/trusted.gpg.d/security_zeek.gpg

Tiếp theo, thêm kho lưu trữ Zeek vào APT bằng lệnh sau:

bash (root)
echo 'deb http://download.opensuse.org/repositories/security:/zeek/xUbuntu_20.04/ /' | tee /etc/apt/sources.list.d/security:zeek.list

Cuối cùng, cập nhật bộ nhớ cache của kho lưu trữ và cài đặt Zeek bằng lệnh sau:

bash (root)
apt-get update && apt-get install zeek -y

Trong quá trình cài đặt, chúng ta sẽ được yêu cầu cung cấp một số cài đặt postfix như hình dưới đây:

Sau khi cài đặt Zeek, chúng ta sẽ cần thêm Zeek vào đường dẫn hệ thống.

bash (root)
echo "export PATH=$PATH:/opt/zeek/bin" >> ~/.bashrc

Tiếp theo, kích hoạt ~/.bashrc bằng lệnh sau:

bash (root)
source ~/.bashrc

Kiểm tra version của Zeek đã được cài đặt:

bash (root)
zeek --version

Kết quả trả về như sau:

Kết quả
zeek version 4.2.0

Xác định mạng cần monitor

Tiếp theo, sẽ cần xác định mạng cần giám sát. Chúng ta có thể xác định nó bằng cách chỉnh sửa file /opt/zeek/etc/networks.cfg.

bash (root)
vi /opt/zeek/etc/networks.cfg

Đây là các giá trị mặc định. Chúng ta có thể thêm các mạng cần monitor vào cuối file:

/opt/zeek/etc/networks.cfg
# List of local networks in CIDR notation, optionally followed by a
# descriptive tag.
# For example, "10.0.0.0/8" or "fe80::/64" are valid prefixes.

10.0.0.0/8     Private IP space
172.16.0.0/12    Private IP space
192.168.0.0/16   Private IP space
103.97.125.0/25

Lưu và đóng file khi hoàn tất.

Định cấu hình Zeek Cluster

Theo mặc định, Zeek được định cấu hình để chạy ở chế độ độc lập. Trong phần này, chúng ta sẽ cấu hình Zeek ở chế độ cluster.

Đầu tiên, hãy chỉnh sửa file cấu hình chính của Zeek:

bash (root)
vi /opt/zeek/etc/node.cfg

Thực hiện comment những dòng sau:

/opt/zeek/etc/node.cfg
#[zeek]
#type=standalone
#host=localhost
#interface=eth0

Sau đó thêm các dòng:

/opt/zeek/etc/node.cfg
[zeek-logger]
type=logger
host=103.97.125.151
#
[zeek-manager]
type=manager
host=103.97.125.151
#
[zeek-proxy]
type=proxy
host=103.97.125.151
#
[zeek-worker]
type=worker
host=103.97.125.151
interface=ens3
#
[zeek-worker-lo]
type=worker
host=localhost
interface=lo

Cần thay đồi host sang IP và interface phù hợp với hệ thống của bạn.

Lưu và đóng file khi hoàn tất, sau đó kiểm tra file cấu hình xem có lỗi nào không bằng lệnh sau:

bash (root)
zeekctl check

Kết quả trả về sẽ như sau:

Kết quả
Hint: Run the zeekctl "deploy" command to get started.
zeek-logger scripts are ok.
zeek-manager scripts are ok.
zeek-proxy scripts are ok.
zeek-worker scripts are ok.
zeek-worker-lo scripts are ok.

Tiếp theo, triển khai cấu hình Zeek bằng lệnh sau:

bash (root)
zeekctl deploy

Kết quả trả về sẽ như sau:

Kết quả
checking configurations ...
installing ...
creating policy directories ...
installing site policies ...
generating cluster-layout.zeek ...
generating local-networks.zeek ...
generating zeekctl-config.zeek ...
generating zeekctl-config.sh ...
stopping ...
stopping workers ...
stopping proxy ...
stopping manager ...
stopping logger ...
starting ...
starting logger ...
starting manager ...
starting proxy ...
starting workers ...

Xác minh trạng thái của Zeek

Bây giờ chúng ta có thể kiểm tra trạng thái của cá thể Zeek bằng lệnh sau:

bash (root)
zeekctl status

Kết quả trả về sẽ như sau:

Kết quả
Name     Type  Host       Status  Pid  Started
zeek-logger logger 103.97.125.151  running  125102 12 Apr 09:40:48
zeek-manager manager 103.97.125.151  running  125153 12 Apr 09:40:50
zeek-proxy  proxy  103.97.125.151  running  125202 12 Apr 09:40:51
zeek-worker worker 103.97.125.151  running  125261 12 Apr 09:40:53
zeek-worker-lo worker localhost    running  125273 12 Apr 09:40:53

Tại thời điểm này, Zeek sẽ bắt đầu phân tích lưu lượng truy cập theo file cấu hình và ghi nhật ký vào thư mục /opt/zeek/logs/current.

Chúng ta có thể kiểm tra tất cả các file log đã tạo bằng lệnh sau:

bash (root)
 ls -l /opt/zeek/logs/current/

Kết quả trả về sẽ như sau:

Kết quả
total 104
-rw-r--r-- 1 root zeek 1816 Apr 12 09:40 broker.log
-rw-r--r-- 1 root zeek  308 Apr 12 09:41 capture_loss.log
-rw-r--r-- 1 root zeek 2364 Apr 12 09:40 cluster.log
-rw-r--r-- 1 root zeek 32002 Apr 12 09:43 conn.log
-rw-r--r-- 1 root zeek 1048 Apr 12 09:43 dhcp.log
-rw-r--r-- 1 root zeek 30473 Apr 12 09:40 loaded_scripts.log
-rw-r--r-- 1 root zeek  960 Apr 12 09:41 notice.log
-rw-r--r-- 1 root zeek  187 Apr 12 09:40 packet_filter.log
-rw-r--r-- 1 root zeek  666 Apr 12 09:41 reporter.log
-rw-r--r-- 1 root zeek  601 Apr 12 09:40 stats.log
-rw-r--r-- 1 root zeek   0 Apr 12 09:40 stderr.log
-rw-r--r-- 1 root zeek  188 Apr 12 09:40 stdout.log
-rw-r--r-- 1 root zeek 1100 Apr 12 09:42 weird.log

Chạy lệnh sau để kiểm tra log kết nối.

bash (root)
tail /opt/zeek/logs/current/conn.log

Kết quả như bên dưới:

Kết quả
1649731429.335768  CHPuIw4jbnb9M9mOi5 103.97.125.151 47761  103.97.125.151 38542  tcp --- -  OTH F  F  0  Cc 0  0  0  0  -
1649731429.336244  ChrHEdZctqQIdFFg8  103.97.125.151 47761  103.97.125.151 38544  tcp --- -  OTH F  F  0  Cc 0  0  0  0  -
1649731430.261454  CUOceJ1j2oSsk55g26 103.97.125.151 38548  103.97.125.151 47761  tcp --- -  OTH F  F  0  Cc 0  0  0  0  -
1649731429.222246  CDX9cR1ORLKt7mFr3g 185.156.73.91  48065  103.97.125.151 21389  tcp -0.250801  0  0  REJ F  F  0  SrR 2  80 1  40 -
1649731430.295095  CJQKVl4fgvYpcvEnI5 103.97.125.151 38554  103.97.125.151 47761  tcp --- -  OTH F  F  0  Cc 0  0  0  0  -
1649731431.114801  CeZqm54gJdukkaTb7f 103.97.125.151 47762  103.97.125.151 35398  tcp --- -  OTH F  F  0  Cc 0  0  0  0  -
1649731431.114952  CKqb031MyLoOXLsDZg 103.97.125.151 47762  103.97.125.151 35404  tcp --- -  OTH F  F  0  Cc 0  0  0  0  -
1649731431.115165  Cr82ZDkH9Ceby86Q8  103.97.125.151 47762  103.97.125.151 35410  tcp --- -  OTH F  F  0  Cc 0  0  0  0  -
1649731432.788689  CJrTVCD9nq3Sk4kf6  103.97.125.151 47763  103.97.125.151 58984  tcp --- -  OTH F  F  0  Cc 0  0  0  0  -
  C5yVZI3QnLCarhMDW1 103.97.125.151 47763  103.97.125.151 58990  tcp --- -  OTH F  F  0  Cc 0  0  0  0  -

Chạy lệnh sau để kiểm tra log cluster:

bash (root)
tail /opt/zeek/logs/current/cluster.log

Kết quả như bên dưới:

Kết quả
1649731255.240471  zeek-proxy got hello from zeek-worker-lo (F81BD00CA3C8D664C688493344D751AFD8E08154#125273)
1649731255.374832  zeek-proxy got hello from zeek-worker (8F18393BE452ACFB5A8A5B6CA78CD410D0B2079F#125261)
1649731255.265338  zeek-manager  got hello from zeek-worker-lo (F81BD00CA3C8D664C688493344D751AFD8E08154#125273)
1649731255.377897  zeek-manager  got hello from zeek-worker (8F18393BE452ACFB5A8A5B6CA78CD410D0B2079F#125261)
1649731255.236848  zeek-worker-lo got hello from zeek-proxy (9CFB55CFC5F00FAB595E2554D52135DE941BE129#125202)
1649731255.250790  zeek-worker-lo got hello from zeek-manager (5D8C9BFE1A42EEDB1D3C7DDE131E2EB42D5574C8#125153)
1649731255.235028  zeek-worker-lo got hello from zeek-logger (CBA9E8DE17301A5C86CFFF78731D2D714F9FC079#125102)
1649731255.373488  zeek-worker got hello from zeek-proxy (9CFB55CFC5F00FAB595E2554D52135DE941BE129#125202)
1649731255.370456  zeek-worker got hello from zeek-logger (CBA9E8DE17301A5C86CFFF78731D2D714F9FC079#125102)
1649731255.370456  zeek-worker got hello from zeek-manager (5D8C9BFE1A42EEDB1D3C7DDE131E2EB42D5574C8#125153)

Kiểm tra Zeek Node Processes

Chúng ta cũng có thể kiểm tra các tiến trình đang chạy trên mỗi node.

Để kiểm tra các tiến trình đang chạy của node zeek-manager, hãy chạy lệnh sau:

bash (root)
zeekctl ps.zeek zeek-manager

Kết quả như bên dưới:

Kết quả
    USER     PID  PPID %CPU %MEM  VSZ  RSS TT    S STARTED   TIME COMMAND
>>> 103.97.125.151
  (-) root   125102 125096 0.5 2.5 1279716 103232 ?   S 09:40:48 00:00:01 zeek
  (+) root   125153 125147 0.4 2.5 725000 104748 ?    S 09:40:50 00:00:01 zeek
  (-) root   125202 125196 0.3 2.5 722600 101720 ?    S 09:40:51 00:00:01 zeek
  (-) root   125261 125253 0.9 5.8 854564 234300 ?    S 09:40:53 00:00:03 zeek
  (-) root   125273 125267 0.7 5.7 853788 233056 ?    S 09:40:53 00:00:02 zeek

Tổng Kết.

Qua bài viết hướng dẫn trên chúng ta hoàn tất việc cài đặt và cấu hình Zeek trên Ubuntu 20.04. Hy vọng các bạn thành công trong việc cài đặt cũng như áp dụng được Suricata vào trong thực tế, công việc.


Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Bài liên quan

Hướng dẫn cài đặt Object Storage Server dùng MinIO trên Ubuntu 22.04
Hướng dẫn cài đặt Object Storage Server dùng MinIO trên Ubuntu 22.04
Hướng dẫn cài đặt Firefox Sync Server trên Ubuntu 22.04
Hướng dẫn cài đặt Firefox Sync Server trên Ubuntu 22.04
Hướng dẫn cấu hình Replica Set cho MongoDB trên Ubuntu 22.04 LTS
Hướng dẫn cấu hình Replica Set cho MongoDB trên Ubuntu 22.04 LTS

Cloud VPS tại 123HOST

Hiệu năng, ổn định và bảo mật

Cloud VPS giá rẻ

Thuê Server Riêng

Chi phí thấp, cấu hình cao

Thuê Server Riêng
Thông tin tác giả
Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận