BÀI VIẾT

Hướng dẫn cài đặt phần mềm thống kê Web Matomo trên Ubuntu 20.04

3.1K
author Phạm Khánh Linh - 2022-03-02 16:45:57 (GMT+7)

Giới Thiệu

Matomo là một nền tảng phân tích trang web mã nguồn mở, giúp bạn có thể theo dõi websie của mình như: lượt truy cập, tải xuống, tỷ lệ chuyển đổi mục tiêu, từ khóa,... Là một giải pháp tốt để thay thế cho phần mềm Google Analytics.

Trong bài viết này, sẽ hướng dẫn bạn từng bước để cài đặt Matomo trên Ubuntu 20.04.

Yêu cầu thiết yếu

 • Distro Ubuntu 20.04
 • Sử dụng user có quyền sudo
 • Có kiến thức cơ bản về Nginx, PHP, Mariadb(mysql)

Bước 1: Update hệ điều hành và cài đặt các thư viện cần thiết

Trước tiên chúng ta cần update hệ điều hành lên phiên bản mới nhất bằng cách chạy lệnh sau:

bash (non-root)
apt-get update -y

Tiếp theo chúng ta cần cài đặt các thư viện cần thiết để cài đặt Matomo

bash (non-root)
apt-get install curl wget vim git unzip socat gnupg2 -y

Bước 2: Cài đặt LEMP server

Các bạn có thể tham khảo thêm tại Hướng dẫn cài đặt LEMP Server. Chạy lệnh sau để cài đặt:

bash (non-root)
apt-get install nginx mariadb-server php7.4 php7.4-cli php7.4-fpm php7.4-common php7.4-curl php7.4-gd php7.4-xml php7.4-mbstring php7.4-mysql -y

Bước 3: Tạo database để kết nối matomo

 • Đầu tiên chúng ta cần đăng nhập vào mysql bằng lệnh sau:
bash (non-root)
mysql
 • Tiếp theo chúng ta tiến hành tạo Database bằng lệnh
bash (non-root)
CREATE DATABASE matomodb;

Và chúng ta tiếp tục tạo user và password và kết nối database

bash (non-root)
GRANT ALL ON matomodb.* TO 'matomo' IDENTIFIED BY '123host!';

Tiếp theo chúng ta reload privileges lại

bash
FLUSH PRIVILEGES;

Và chúng ta thoát ra khỏi MariaDB

bash
exit;

Bước 4: Download matomo về thư mục chứa website

 • Để vào thư mục chúng ta dùng lệnh
bash
cd /var/www/html/
 • Tiếp theo chúng ta download matomo về bằng lệnh
bash
wget https://builds.matomo.org/matomo.zip
 • Tiếp tục chúng ta giải nén matomo ra
bash
unzip matomo.zip
 • Và chúng ta cần phân quyền lại cho matomo
bash
chown -R www-data:www-data /var/www/html/matomo

Bước 5: Tạo file virtual host cho matomo với cấu hình sau

 • Đầu tiên chúng ta cần tạo file cấu hình bằng cách dùng lệnh sau:
bash
vi /etc/nginx/sites-enable/matomo.conf
 • Và chúng ta thêm cấu hình sau vào vitrtual host
Kết quả
server {
  listen [::]:80;
  listen 80;
  server_name matomo.123host.asia;

  access_log /var/log/nginx/matomo.access.log;
  error_log /var/log/nginx/matomo.error.log;

  root /var/www/html/matomo/;

  index index.php;
  ## The following command only allows access to specified php files
  location ~ ^/(index|matomo|piwik|js/index).php {
    include snippets/fastcgi-php.conf;
    fastcgi_param HTTP_PROXY "";
    fastcgi_pass unix:/run/php/php7.4-fpm.sock;
  }
  ## Allow plugins HeatmapSessionRecording
  location = /plugins/HeatmapSessionRecording/configs.php {
    include snippets/fastcgi-php.conf;
    fastcgi_param HTTP_PROXY "";
    fastcgi_pass unix:/run/php/php7.4-fpm.sock;
  }
  ## Deny access to all other .php files
  location ~* ^.+\.php$ {
    deny all;
    return 403;
  }

  ## Serve all other files normally
  location / {
    try_files $uri $uri/ =404;
  }

  ## Disable all access to the following directories
  location ~ /(config|tmp|core|lang) {
    deny all;
    return 403; # replace with 404 to not show these directories exist
  }
  location ~ /\.ht {
    deny all;
    return 403;
  }

  location ~ \.(gif|ico|jpg|png|svg|js|css|htm|html|mp3|mp4|wav|ogg|avi|ttf|eot|woff|woff2|json)$ {
    allow all;
    ## Cache images,CSS,JS and webfonts for an hour
    ## Increasing the duration may improve the load-time, but may cause old files to show after an Matomo upgrade
    expires 1h;
    add_header Pragma public;
    add_header Cache-Control "public";
  }

  location ~ /(libs|vendor|plugins|misc/user) {
    deny all;
    return 403;
  }

  ## Properly display textfiles in root directory
  location ~/(.*\.md|LEGALNOTICE|LICENSE) {
    default_type text/plain;
  }
}

Lưu ý: Đổi lại server_name bằng tên miền của bạn.

 • Tiếp tục chung ta khởi động lại nginx
bash (non-root)
sudo systemctl restart nginx

Bước 6: Cài đặt matomo

 • Đầu tiên chúng ta cần truy cập vào tên miền mà chúng ta đã cấu hình trong file virtual host ở trên
 • Tiếp tục chúng ta nhấn 2 lần next để tiếp tục và ta nhập thông tin Databaseuser đã tạo ở trên để kết nối với matomo
 • Sau khi kết nối thành công Database, chúng ta tiếp tục nhấn next để tạo tiếp user để đăng nhập vào quản lý matomo
 • Tiếp theo chúng ta sẽ tới phần thiết lập trang web muốn theo dõi
 • Tiếp tục chúng ta nhấn next bạn sẽ thấy kết quả như sau:
 • Và chúng ta nhấn Next để hoàn tất và nhấn vào CONTINUE TO MATOMO để đăng nhập
 • Đăng nhập thành công chúng ta sẽ thấy bảng điều khiển Matomo như sau:

Bước 7: Cấu hình matomo trên website wordpress

 • Chúng ta cần tạo auth tokens trên matomo dùng để kết nối API và theo dõi dữ liệu trên các tiện ích khác nhau Đầu tiên chúng ta vào Setting --> Personal --> Security trên matomo Chúng ta tiếp tục kéo xuống và nhấn Create new token để tạo Tiếp theo chúng ta đăng nhập password matomo vào để xác thực Tiếp theo chúng ta cần nhập tên Auto tokens muốn tạo Nhấn Create new token để tạo và chúng ta được kết quả như sau:
 • Sau khi có mã Auth tokens thì chúng ta bắt đầu kết nối với wordpress. Chúng ta cần đăng nhập vào wordpress admin và vào Plugins để tiến hành add Plugins WP-Matomo và Active plugins lên để cầu hình Tiếp tục chúng ta vào cài đặt Wp-Matomo, ở mục Matomo URL ta cần nhập thông tin url matomo của chúng ta và nhập mã Auto tokens ta đã tạo ở trên vào Tiếp tục chúng ta đến Enable Tracking chọn Default tracking hoặc Enter manually để ta tự cấu hình các dữ liệu mà chung ta muốn và nhấn lưu để lưu lại cấu hình
 • Cấu hình hoàn tất các bạn có thể thử truy cập vào webstie của mình và vào matomo của mình để xem kết quả

Tổng kết

Như vậy, trong bài viết 123HOST đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt phần mềm thống kê web Matomo trên ubuntu 20.04 hoàn tất một cách đầy đủ nhất. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn cài đặt thành công.!


Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Bài liên quan

Hướng dẫn thiết lập đồng bộ hóa thời gian trên Ubuntu 22.04
Hướng dẫn thiết lập đồng bộ hóa thời gian trên Ubuntu 22.04
Hướng dẫn cài đặt Docker trên Ubuntu 22.04
Hướng dẫn cài đặt Docker trên Ubuntu 22.04
Hướng dẫn cài đặt Object Storage Server dùng MinIO trên Ubuntu 22.04
Hướng dẫn cài đặt Object Storage Server dùng MinIO trên Ubuntu 22.04

Object Storage

Chuẩn S3, không giới hạn băng thông

Object Storage

Thuê Server Riêng

Chi phí thấp, cấu hình cao

Thuê Server Riêng
Thông tin tác giả
Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận