Hướng dẫn cài đặt ntopng trên Ubuntu 20.04
BÀI VIẾT

Hướng dẫn cài đặt ntopng trên Ubuntu 20.04

3.6K
author Nguyễn Ngọc Đang - 2021-11-11 10:50:33 (GMT+7)

Giới thiệu

ntopng là một công cụ mã nguồn mở được sử dụng để giám sát các giao thức mạng trên các máy chủ của chúng ta. ntopng cung cấp giao diện web thân thiện với người dùng để hiển thị thông tin lưu lượng và trạng thái mạng hệ thống.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cài đặt ntopng trên Ubuntu 20.04.

Tính năng của ntopng

 • ntopng có thể theo dõi và thu được các báo cáo hiệu suất thời gian thực, độ trễ của mạng và ứng dụng, thời gian khứ hồi (RTT), thống kê TCP với các chi tiết về truyền lại, gói tin hết thời gian truyền và gói tin được truyền thành công.

 • Có thể phân loại lưu lượng mạng bằng các tiêu chí khác nhau như địa chỉ IP, cổng, giao thức L7, hiệu suất, autonomous system (AS) và nhiều tiêu chí khác.

 • Nó hiển thị lưu lượng mạng theo thời gian thực.

 • Hỗ trợ MySQL, ElasticSearch và LogStash để thực hiện các tác vụ xuất dữ liệu được theo dõi.

 • Hỗ trợ SNMP v1/v2c và giám sát liên tục các thiết bị hoặc server có hỗ trợ theo dõi qua SNMP.

 • Có thể phân tích lưu lượng IP thậm chí sẽ phân loại nó theo nguồn hoặc đích.

 • Hỗ trợ tạo thống kê lưu lượng truy cập mạng theo định dạng HTML5 / AJAX.

Cài đặt ntopng trên Ubuntu

Cập nhật hệ thống

Để đảm bảo rằng tất cả các phụ thuộc của ntopng đều được cập nhật, hãy thực thi lệnh bên dưới:

bash (root)
apt-get update && apt-get upgrade

Trong quá trình cập nhật hệ thống chúng ta chờ từ 5 phút đến 15 phút.

Thêm repo ntopng

Theo mặc định, gói ntopng không có sẵn trong repo mặc định Ubuntu 20.04, vì vậy chúng ta sẽ cần thêm repo ntopng vào hệ thống.

Trước tiên, hãy cài đặt các phụ thuộc bắt buộc vào máy chủ của chúng bằng lệnh sau:

bash (root)
apt-get install wget gnupg -y

Tiếp theo, tải xuống gói kho lưu trữ ntopng bằng lệnh sau:

bash (root)
wget http://apt.ntop.org/18.04/all/apt-ntop.deb

Sau khi gói được tải xuống, hãy cài đặt gói đã tải xuống bằng lệnh sau:

bash (root)
dpkg -i apt-ntop.deb

Sau khi cài đặt kho lưu trữ, hãy cập nhật nó bằng lệnh sau:

bash (root)
apt-get update -y

Cài đặt và cấu hình ntopng

Bây giờ, chúng ta có thể cài đặt ntopng và các gói phụ thuộc bằng lệnh sau:

bash (root)
apt-get install pfring-dkms nprobe ntopng n2disk cento -y

Sau khi tiến hành cài đặt ntopng thành công, chúng ta tiến hành thực thi lệnh sau để ntopng có thể khởi động cùng với hệ thống.

bash (root)
systemctl start ntopng && systemctl enable ntopng

Tiến hành kiểm tra trạng thái của ntopng:

bash (root)
systemctl status ntopng
Kết quả
● ntopng.service - ntopng high-speed web-based traffic monitoring and analysis tool
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/ntopng.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2021-11-10 10:42:33 +07; 1min 6s ago
  Main PID: 145405 (ntopng)
   Tasks: 47 (limit: 4621)
   Memory: 155.1M
   CGroup: /system.slice/ntopng.service
       └─145405 /usr/bin/ntopng /run/ntopng.conf

Nov 10 10:42:35 node3 ntopng[145405]: 10/Nov/2021 10:42:35 [PeriodicActivities.cpp:106] Started periodic activities loop>
Nov 10 10:42:37 node3 ntopng[145405]: 10/Nov/2021 10:42:37 [startup.lua:37] Processing startup.lua: please hold on...
Nov 10 10:42:38 node3 ntopng[145946]: Failed to print the table: Broken pipe
Nov 10 10:42:38 node3 ntopng[145405]: 10/Nov/2021 10:42:38 [startup.lua:169] [lists_utils.lua:784] Refreshing category l>
Nov 10 10:42:39 node3 ntopng[145405]: 10/Nov/2021 10:42:39 [startup.lua:169] [lists_utils.lua:717] Category Lists (1939 >
Nov 10 10:42:39 node3 ntopng[145405]: 10/Nov/2021 10:42:39 [startup.lua:243] Completed startup.lua
Nov 10 10:42:39 node3 ntopng[145405]: 10/Nov/2021 10:42:39 [PeriodicActivities.cpp:167] Each periodic activity script wi>
Nov 10 10:42:39 node3 ntopng[145405]: 10/Nov/2021 10:42:39 [NetworkInterface.cpp:3189] Started packet polling on interfa>
Nov 10 10:42:39 node3 ntopng[145405]: 10/Nov/2021 10:42:39 [NetworkInterface.cpp:3189] Started packet polling on interfa>
Nov 10 10:42:39 node3 ntopng[145405]: 10/Nov/2021 10:42:39 [NetworkInterface.cpp:3189] Started packet polling on interfa>

Cấu hình Ntopng

Sau khi cài đặt ntopng, chúng ta sẽ cần chỉnh sửa tệp cấu hình ntopng tại /etc/ntopng/ntopng.conf bằng trình soạn thảo quen thuộc.

bash (root)
vi /etc/ntopng/ntopng.conf

Để ntopng khởi động với chế độ community cần chỉnh sửa dòng sau từ:

/etc/ntopng/ntopng.conf
-G=/var/run/ntopng.pid

Sang như sau:

/etc/ntopng/ntopng.conf
-G=/var/run/ntopng.pid --community

Tại file cấu hình này chúng ta có thể điều chỉnh port cho ứng dụng ntopng và chọn interface cần tiến hành theo dõi như sau:

/etc/ntopng/ntopng.conf
-i=ens3
-w=3000

Bạn có thể thay đổi tên interface và port cho ứng dụng ntopng tuỳ thích với nhu cầu của bạn.

Lưu ý: Chọn interface card mạng nếu chỉ theo dõi lưu lượng của interface đó, và chọn interface nào cắm vào port-mirror của switch nếu theo dõi theo chế độ mirror.

Sau đó khởi động lại dịch vụ ntopng để áp dụng các cấu hình vừa thay đổi ở trên.

bash (root)
systemctl restart ntopng

ntopng trên giao diện Web

Nếu bạn đang chạy tường lửa, bạn sẽ cần mở cổng 3000 cho Ntopng:

Ví dụ nếu là tường lửa uwf:

bash (root)
ufw allow 3000

Truy cập với thông tin URL cùng thông tin Username/Password mặc định là admin/admin:

http://IP:3000

Khi đăng nhập lần đầu tiên, bạn sẽ được yêu cầu đổi thông tin Password mặc định:

Giao diện chính của phần mềm ntopng

Ta chuyển qua tab Flow để xem các thông tin về lưu lượng sử dụng trên interface ens3:

Chúng ta có thể lọc protocol bằng các sử dụng Flow. Tại đây chúng ta tiến hành lọc protocol ICMP như sau:

Tại tab Flow chúng ta có thể lọc Host, Status, Application,......

Ví dụ chúng ta cần lọc Application chúng ta thực hiện như sau:

Chọn tab Flow --> Application --> HTTP như vậy ntopng sẽ tiến hành lọc các application là HTTP:

Chúng ta cũng có thể sử dụng ntopng để theo dõi 1 Host có IP cố định. Chúng ta sẽ chọn Hosts --> Host --> Sau đó sẽ tiến hành chọn một địa chỉ IP host cần theo dõi:

Bài viết trên đã hoàn tất việc cấu hình và cài đặt ntopng trên Ubuntu 20.04

Chúc các bạn thành công!


Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Bài liên quan

Hướng dẫn thiết lập đồng bộ hóa thời gian trên Ubuntu 22.04
Hướng dẫn thiết lập đồng bộ hóa thời gian trên Ubuntu 22.04
Hướng dẫn cài đặt Docker trên Ubuntu 22.04
Hướng dẫn cài đặt Docker trên Ubuntu 22.04
Hướng dẫn cài đặt Object Storage Server dùng MinIO trên Ubuntu 22.04
Hướng dẫn cài đặt Object Storage Server dùng MinIO trên Ubuntu 22.04

Object Storage

Chuẩn S3, không giới hạn băng thông

Object Storage

Thuê Server Riêng

Chi phí thấp, cấu hình cao

Thuê Server Riêng
Thông tin tác giả
Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận
Liên hệ chúng tôi