BÀI VIẾT

Hướng dẫn cài đặt Firefox Sync Server trên Ubuntu 22.04

1.7K
author Huỳnh Đình Hiếu - 2022-07-13 15:22:01 (GMT+7)

Giới thiệu

Firefox Sync Server là dịch vụ cho phép chúng ta tự cấu hình máy chủ đồng bộ hóa các tùy chọn và dữ liệu người dùng giữa tất cả các thiết bị, bao gồm dấu trang, mật khẩu, lịch sử và các tiện ích bổ sung đã cài đặt trong trình duyệt firefox thay thế cho máy chủ Mozilla

Yêu cầu thiết yếu

 • Máy chủ chạy Ubuntu 22.04

 • Một tên miền và trỏ nó đến địa chỉ IP của máy chủ của chúng ta

Cài đặt Webserver

Cập nhật hệ thống

Để đảm bảo rằng tất cả các phụ thuộc của Firefox Sync Server đều được cập nhật, chúng ta hãy thực thi lệnh bên dưới

bash (root)
apt-get update && apt-get upgrade

Cài đặt Sqlite

Chúng ta chạy lệnh sau để cài đặt Sqlite

bash (root)
apt install -y sqlite

Cài đặt Docker

Mozilla cung cấp Sync Server chính thức dưới dạng Docker image. Docker là một công cụ quản lý bộ chứa cho phép các ứng dụng chụp ảnh và triển khai các ứng dụng trong môi trường biệt lập trên các nền tảng và cơ sở hạ tầng khác nhau.

bash (root)
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg
echo \
  "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
  $(lsb_release -cs) stable" | tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
apt update
apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io

Cài đặt Apache

Chúng ta chạy lệnh sau để cài đặt Apache

bash (root)
apt install -y apache2

Cài đặt Snap

Certbot yêu cầu chứng chỉ HTTPS từ Let's Encrypt cho máy chủ web của chúng ta. Certbot yêu cầu Snap, hãy chạy lệnh sau để cài đặt Snap

bash (root)
apt install -y snapd

Cài đặt Certbot

Chúng ta cài đặt Certbot với Snap bằng lệnh sau

bash (root)
snap install core
snap refresh core
snap install --classic certbot
ln -s /snap/bin/certbot /usr/bin/certbot

Cài đặt và Cấu hình allow firewall

Chuẩn bị cho cài đặt CSF

Trước tiên chúng ta cài đặt các phụ thuộc cho CSF

bash (root)
apt install -y perl zip unzip dnsutils libwww-perl liblwp-protocol-https-perl sendmail-bin

Cài đặt CSF

Chúng ta điều hướng đến /usr/src

bash (root)
cd /usr/src

Chúng ta sẽ tải xuống bản phân phối CSF, bằng cách sử dụng lệnh sau

bash (root)
wget https://download.configserver.com/csf.tgz

Chúng ta giải nén CSF

bash (root)
tar -xzf csf.tgz

Sau đó, chúng ta điều hướng đến /usr/src/csf

bash (root)
cd csf

Sau đó, chúng ta chạy lệnh sau để cài đặt CSF

bash (root)
sh install.sh

Xác minh các mô-đun iptables cần thiết cho CSF có sẵn

bash (root)
perl /usr/local/csf/bin/csftest.pl

Chúng ta sẽ nhận thấy kết quả dưới đây

Kết quả
RESULT: csf should function on this server

Xác minh trạng thái CSF sau khi cài đặt

bash (root)
csf -v 

Chúng ta sẽ thấy một kết quả tương tự như

Kết quả
csf: v14.16 (generic)
*WARNING* TESTING mode is enabled - do not forget to disable it in the configuration

Cấu hình CSF

Mặc định CSF chạy ở chế độ THỬ NGHIỆM. Chỉnh sửa file /etc/csf/csf.conf để tắt chế độ THỬ NGHIỆM

Chúng ta xác định vị trí dòng TESTING = "1" và thay đổi giá trị thành "0"

/etc/csf/csf.conf
TESTING = "0"

Chúng ta xác định vị trí dòng RESTRICT_SYSLOG = "0" và thay đổi giá trị thành "3". Điều này có nghĩa là chỉ các thành viên của RESTRICT_SYSLOG_GROUP mới có thể truy cập các tệp syslog / rsyslog

/etc/csf/csf.conf
RESTRICT_SYSLOG = "3"

Chúng ta xác định vị trí các dòng sau và thêm các cổng cần thiết 80,443,5000

/etc/csf/csf.conf
# Allow incoming TCP ports
TCP_IN = "80,443,5000"

Sau đó chúng ta lưu tệp cấu hình

Dừng và tải lại CSF với tùy chọn -ra.

bash (root)
csf -ra

Cài đặt Sync Server

Chúng ta cài đặt Sync Server với Docker

Hãy đảm bảo thay thế syncserver.example.com bằng Tên miền của chúng ta

bash (root)
docker run \
 -d \
  --name syncserver \
  -v syncserver:/data \
  -p 127.0.0.1:5000:5000 \
  -e "SYNCSERVER_PUBLIC_URL=https://syncserver.example.com" \
  -e "SYNCSERVER_SECRET=$(head -c 20 /dev/urandom | sha256sum)" \
  -e "SYNCSERVER_SQLURI=sqlite:////data/syncserver.db" \
  -e "SYNCSERVER_BATCH_UPLOAD_ENABLED=true" \
  -e "SYNCSERVER_FORCE_WSGI_ENVIRON=true" \
  --restart unless-stopped \
  -u 0:0 \
  mozilla/syncserver:latest

Cấu hình Sync Server

Cấu hình Apache

Chúng ta cần bật các mô-đun sau

bash (root)
a2enmod ssl
a2enmod headers
a2enmod proxy
a2enmod proxy_http
a2enmod deflate

Chúng ta chỉnh sửa tệp cấu hình Apache: /etc/apache2/sites-enabled/syncserver.conf và chèn nội dung sau

/etc/apache2/sites-enabled/syncserver.conf
<VirtualHost *:80>
 ServerName syncserver.example.com
 ProxyPass / http://127.0.0.1:5000/
 ProxyPassReverse / http://127.0.0.1:5000/
</VirtualHost>

Chúng ta lưu và thoát khỏi tệp

Sau đó chúng ta khởi động lại Apache

bash (root)
systemctl restart apache2

Cấu hình Certbot

Để cài đặt SSL cho website, chúng ta sử dụng câu lệnh sau. Hãy chắc chắn thay thế syncserver.example.com bằng tên miền của chúng ta

bash (root)
certbot --apache --agree-tos --no-eff-email -d syncserver.example.com -m admin@example.com

Cấu hình client

Thay thế syncserver.example.com bằng tên miền của chúng ta trong hướng dẫn bên dưới.

Trong một cửa sổ Firefox mới, chúng ta mở about:config

Chúng ta tìm kiếm khóa sau: identity.sync.tokenserver.uri đặt giá trị thành: https://syncserver.example.com/token/1.0/sync/1.5 logo cấu hình máy khách

Chúng ta tìm kiếm khóa sau: services.sync.log.appender.file.logOnSuccess đặt giá trị thành: true logo cấu hình máy khách

Test cấu hình ở Client

Trong một cửa sổ Firefox mới:

Chúng ta mở menu trên cùng bên phải

Đăng nhập vào tài khoản Firefox của chúng ta. logo test client logo test client

Nhấp vào tài khoản Firefox của chúng ta và nhấn vào nút Đồng bộ ngay logo test client

Chúng ta mở URL: about:sync-log xác minh rằng tệp tồn tại ở định dạng: success-sync-XXXX.txt logo test client

Tổng kết

Trong hướng dẫn này chúng ta đã tìm hiểu về cách cài đặt Firefox Sync Server trên Ubuntu 22.04. Hy vọng bài viết này sẽ giúp các bạn cài đặt thành công


Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Bài liên quan

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình máy chủ Email với Exim, Roundcube và Dovecot trên CentOS 7
Hướng dẫn cài đặt và cấu hình máy chủ Email với Exim, Roundcube và Dovecot trên CentOS 7
Hướng dẫn cài đặt phần mềm thống kê web Fathom Analytics trên Ubuntu 20.04
Hướng dẫn cài đặt phần mềm thống kê web Fathom Analytics trên Ubuntu 20.04
Hướng dẫn cài đặt phần mềm thống kê web Ackee trên Ubuntu 20.04
Hướng dẫn cài đặt phần mềm thống kê web Ackee trên Ubuntu 20.04

Object Storage

Chuẩn S3, không giới hạn băng thông

Object Storage

Thuê Server Riêng

Chi phí thấp, cấu hình cao

Thuê Server Riêng
Thông tin tác giả
Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận
Liên hệ chúng tôi