BÀI VIẾT

Hướng dẫn cài đặt phần mềm thống kê web Fathom Analytics trên Ubuntu 20.04

2.3K
author Phạm Khánh Linh - 2022-04-08 16:19:28 (GMT+7)

Giới Thiệu

Fathom Analytics là một nền tảng phân tích trang web mã nguồn mở, giúp bạn có thể theo dõi websie của mình lưu trữ cung cấp số liệu thống kê trang web đơn giản và riêng tư là một giải pháp tốt để thay thế cho phần mềm Google Analytics. Fathom Analytics được cài đặt trên chính server của bạn, vì vậy rất an toàn và bảo mật.

Trong bài viết này, sẽ hướng dẫn bạn từng bước để cài đặt Fathom Analytics trên Ubuntu 20.04.

Yêu cầu thiết yếu

 • Distro Ubuntu 20.04
 • Sử dụng user có quyền sudo
 • Có kiến thức cơ bản về Nginx, Mariadb(mysql)

Bước 1: Update hệ điều hành và cài đặt nginx và mariadb

 • Trước tiên chúng ta cần update hệ điều hành lên phiên bản mới nhất bằng cách chạy lệnh sau:
bash (non-root)
apt-get update -y
 • Tiếp theo chúng ta cần cài đặt nginx và mariadb
bash (non-root)
apt-get install nginx mariadb-server -y
 • Tiếp theo chúng ta bật và khởi động nginx và mariadb
bash (non-root)
systemctl enable nginx mariadb | systemctl start nginx mariadb

Bước 2: Tạo database để kết nối Fathom Analytics

 • Đầu tiên chúng ta cần đăng nhập vào mysql bằng lệnh sau:
bash (non-root)
mysql
 • Tiếp theo chúng ta tiến hành tạo Database bằng lệnh
bash (non-root)
CREATE DATABASE fathom;
 • Và chúng ta tiếp tục tạo user và password và kết nối database
bash (non-root)
GRANT ALL ON fathom.* TO 'fathom' IDENTIFIED BY '123host!';
 • Tiếp theo chúng ta reload privileges lại
bash
FLUSH PRIVILEGES;
 • Và chúng ta thoát ra khỏi MariaDB
bash
exit;

Bước 3: Download và cấu hình Fathom Analytics

 • Đầu tiên chúng ta download về bằng lệnh
bash
wget https://github.com/usefathom/fathom/releases/download/latest-development/fathom-linux-amd64
 • Tiếp theo chúng ta cần di chuyển Fathom Analytics vào thư mục /usr/local/bin/ bằng lệnh sau:
bash
mv fathom-linux-amd64 /usr/local/bin/fathom
 • Tiếp theo chúng ta phân quyền cho Fathom Analytics
bash
chmod 755 /usr/local/bin/fathom
 • Tiếp theo chúng ta tạo khóa bảo mật
bash
openssl rand --base64 32
 • Tiếp theo chung ta cần tạo file .env để cấu hình Fathom Analytics
bash
vi .env
 • Và chúng ta thêm cấu hình sau:
Kết quả
FATHOM_SERVER_ADDR=3000
FATHOM_DEBUG=true
FATHOM_DATABASE_DRIVER="mysql"
FATHOM_DATABASE_NAME="fathom"
FATHOM_DATABASE_USER="fathom"
FATHOM_DATABASE_PASSWORD="123host!"
FATHOM_DATABASE_HOST="localhost"
FATHOM_DATABASE_SSLMODE=""
FATHOM_SECRET="nhập khóa bảo mật đã tạo ở trên"
 • Tiếp theo chúng ta tạo user và password để đăng nhập và quản lý Fathom Analytics bằng lệnh sau:
bash
fathom --config=.env user add --email=admin@fathom.123host.asia --password=Aa@123456

Lưu ý: Đổi lại email và password của bạn để quản lý.

Bước 4: Tạo file hệ thống cho Fathom Analytics

 • Đầu tiên chúng ta cần tạo file cấu hình bằng cách dùng lệnh sau:
bash (non-root)
vi /etc/systemd/system/fathom.service
 • Và thêm vào cấu hình sau:
Kết quả
[Unit]
Description=Fathom server management service unit
Requires=network.target
After=network.target

[Service]
Type=simple
User=root
Restart=always
RestartSec=3
WorkingDirectory=/root
ExecStart=/usr/local/bin/fathom server

[Install]
WantedBy=multi-user.target
 • Tiếp theo chúng ta bật và khởi động Fathom Analytics
bash (non-root)
systemctl enable fathom | systemctl start fathom

Bước 5: Cấu hình virtual host cho Fathom Analytics

 • Đầu tiên chúng ta cần tạo file cấu hình bằng cách dùng lệnh sau:
bash (non-root)
vi /etc/nginx/sites-enabled/fathom.conf
 • Và chúng ta thêm cấu hình sau vào vitrtual host
Kết quả
server {
  listen    80;
  server_name fathom.123host.asia;

  access_log /var/log/nginx/fathom.access.log;
  error_log  /var/log/nginx/fathom.error.log;

  location / {
   proxy_pass http://localhost:3000;
   proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
   proxy_set_header Host $host;
   proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
 }

Lưu ý: Đổi lại server_name bằng tên miền của bạn.

 • Tiếp tục chúng ta khởi động lại nginx
bash (non-root)
sudo systemctl restart nginx

Bước 6: Tạo file cấu hình để theo dõi trên Fathom Analytics

 • Đầu tiên chúng ta cần truy cập vào tên miền mà chúng ta đã cấu hình ở trên và đăng nhập vào
 • Tiếp theo đặt tên site để tiện theo dõi:
 • Tạo thành công chúng ta sẽ được đoạn mã script như sau:

Bước 7: Cấu hình Fathom Analytics trên wordpress để theo dõi website

 • Đầu tiên chúng ta vào file header.php trong themes mà website đang sử dụng và chèn đoạn script trên vào giữa <head> … </head> và lưu lại Lúc này Fathom Analytics đã có thể theo dõi được website của chúng ta. Ta có thể thử truy cập vào website và sẽ nhận được kết quả như sau:

Tổng kết

Như vậy, trong bài viết 123HOST đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt phần mềm thống kê web Fathom Analytics trên ubuntu 20.04 hoàn tất một cách đầy đủ nhất. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn cài đặt thành công.


Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Bài liên quan

Hướng dẫn thiết lập đồng bộ hóa thời gian trên Ubuntu 22.04
Hướng dẫn thiết lập đồng bộ hóa thời gian trên Ubuntu 22.04
Hướng dẫn cài đặt Docker trên Ubuntu 22.04
Hướng dẫn cài đặt Docker trên Ubuntu 22.04
Hướng dẫn cài đặt Object Storage Server dùng MinIO trên Ubuntu 22.04
Hướng dẫn cài đặt Object Storage Server dùng MinIO trên Ubuntu 22.04

Object Storage

Chuẩn S3, không giới hạn băng thông

Object Storage

Thuê Server Riêng

Chi phí thấp, cấu hình cao

Thuê Server Riêng
Thông tin tác giả
Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận