Hướng dẫn cài đặt OpenEMR trên Ubuntu 20.04
BÀI VIẾT

Hướng dẫn cài đặt OpenEMR trên Ubuntu 20.04

1.9K
author Nguyễn Ngọc Đang - 2021-10-12 09:09:44 (GMT+7)

Giới thiệu

OpenEMR là một giải pháp quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử và giải pháp quản lý hành nghề y tế mã nguồn mở.

Cập nhật hệ thống

Để đảm bảo rằng tất cả các phụ thuộc của OpenEMR đều được cập nhật, hãy thực thi lệnh bên dưới:

bash (root)
apt-get update && apt-get upgrade

Trong quá trình cập nhật hệ thống chúng ta chờ từ 5 phút đến 15 phút.

Yêu cầu thiết yếu

VPS của chúng ta phải được cài đặt LAMP, nếu chưa cài đặt LAMP chúng ta thực hiện các lệnh sau để có thể cài đặt LAMP trên VPS của chúng ta:

Cài đặt Apache

Thực thi lệnh bên dưới để tiến hành cài đặt ‘apache2’ cho VPS:

bash (root)
apt install -y apache2

Sau khi cài đặt apache2 thành công thì chúng ta truy cập trình duyệt với dường dẫn: http://IP kết quả sẽ như sau:

Cài đặt MYSQL

Cài đặt MariaDB cho máy chủ LAMP, bằng cách thực thi lệnh bên dưới:

bash (root)
apt install -y mariadb-server mariadb-client

Tiến hành thiết lập MariaDB server bằng cách chạy lệnh bên dưới:

bash (root)
mysql_secure_installation

Sau khi đã cài đặt hoàn tất chúng ta tiến hành login vào MariaDB như sau:

bash (non-root)
mysql -u root -p

Tại đây sẽ yêu cầu password, chúng ta cần điền thông tin password trong quá trình cài đặt bên trên.

Cài đặt PHP

Tiến hành thực thi lệnh sau để có thể cài đặt PHP lên VPS của chúng ta:

bash (root)
apt install -y php

Vì các ứng dụng web dựa trên một số phần mở rộng PHP, chúng ta cần cài đặt các phần mở rộng phổ biến nhất bằng lệnh dưới đây:

bash (non-root)
sudo apt -y install php php-{mysql,curl,net-socket,gd,intl,pear,imap,memcache,pspell,tidy,xmlrpc,snmp,mbstring,gmp,json,xml,common,ldap}

Cấu hình MySQL

Đăng nhập vào mysql với user root:

bash (non-root)
mysql -u root -p

Tiến hành tạo 1 database openemr:

bash
CREATE DATABASE openemr;

Tạo một cơ sở dữ liệu cho user mới. Thay thế <PASSWORD> bằng một mật khẩu của bạn:

bash
CREATE USER 'openemr-user'@'localhost' IDENTIFIED BY '<PASSWORD>';

Cấp quyền truy cập cơ sở dữ liệu cho user trên:

bash
GRANT ALL PRIVILEGES ON openemr.* TO 'openemr-user'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;

Thoát khỏi Mysql:

bash
exit

Cài đặt OpenEMR

Thực thi lệnh sau để có thể tại openemr:

bash (non-root)
wget https://sourceforge.net/projects/openemr/files/OpenEMR%20Current/6.0.0/openemr-6.0.0.tar.gz/download

Chúng ta có thể tại phiên bản mới nhất tại trang chủ OpenEMR

Thực hiện giải nén file trên:

bash (non-root)
tar xvzf openemr*.tar.gz

Sau đó di chuyển vào /var/www/html/openemr:

bash (root)
mv openemr-6.0.0 /var/www/html/openemr

Thực hiện phân quyền truy cập:

bash (root)
chown -R www-data:www-data /var/www/html/openemr
&& chmod 666 /var/www/html/openemr/sites/default/sqlconf.php

Cài đặt OpenEMR

Tiến hành sử dụng trình duyệt web của chúng truy cập vào URL: http://IP/openemr . Kết quả như sau:

Nhấp vào Proceed to Step 1 để tiếp tục cài đặt.

Chọn I have already created the database và nhấp vào Proceed to Step 2 để tiếp tục.

Trong phần MySQL Server Details, hãy Login NamePassword cơ sở dữ liệu mà chúng ta đã đặt trong phần trên.

Trong phần OpenEMR Initial User Details , hãy tạo Initial User Login NameInitial User Password.

Nếu chúng ta muốn xác thực 2 yếu tố, hãy nhấp vào tùy chọn Enable 2FA .

Nhấp vào Create DB and User.

Chọn Proceed to Step 4.

Sau đó chúng ta sẽ nhìn thấy yêu cầu như sau:

Thực hiện sử dụng trình soạn thảo quen thuộc tiến hành thay đổi các giá trị trong file: /etc/php/7.4/apache2/php.ini

/etc/php/7.4/apache2/php.ini
max_input_vars = 3000
max_execution_time = 60
max_input_time = -1
memory_limit = 256M
mysql.allow_local_infile = On

Sau đó khởi động lại dịch vụ apache:

bash (root)
systemctl reload apache2

Sau khi thay đổi các cấu hình thì chúng ta chọn Proceed to Step 5. Chúng ta sẽ thấy kết quả như sau:

Thực hiện tạo một file cấu hình mới có tên openemr.conf:

Thực hiện dán vào nội dung sau:

/etc/apache2/sites-available/openemr.conf
<Directory "/var/www/html/openemr">
    AllowOverride FileInfo
    Require all granted
</Directory>
<Directory "/var/www/html/openemr/sites">
    AllowOverride None
</Directory>
<Directory "/var/www/html/openemr/sites/*/documents">
    Require all denied
</Directory>

Sau đó khỏi động lại dịch vụ apache:

bash (root)
systemctl reload apache2

Sau đó chọn Proceed to Select a Theme.

Tiến hành chọn Keep Current, then click Proceed to Final Step.

Nhấn chọn Start to log in

Chúng ta sử dụng user namepassword đã tạo ở trên để tiến hành login vào openemr.

Thay đổi quyền các file sau theo như đề xuất từ Openemr:

bash (root)
chmod 644 /var/www/html/openemr/library/sqlconf.php
 && chmod 644 /var/www/html/openemr/sites/default/sqlconf.php
&& chmod 600 /var/www/html/openemr/acl_upgrade.php
&& chmod 600 /var/www/html/openemr/setup.php
&& chmod 600 /var/www/html/openemr/sql_upgrade.php
&& chmod 600 /var/www/html/openemr/ippf_upgrade.php

Vậy là đã hoàn thành quá trình cài đặt và sử dụng một số câu hình cơ bản của OpenEMR trên Ubuntu 20.04 LTS.

Chúc các bạn thành công!


Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Bài liên quan

Hướng dẫn cài đặt Snort trên Ubuntu 20.04
Hướng dẫn cài đặt Snort trên Ubuntu 20.04
Hướng dẫn cài đặt Zeek IDS trên Ubuntu 20.04
Hướng dẫn cài đặt Zeek IDS trên Ubuntu 20.04
Hướng dẫn cài đặt phần mềm thống kê web Fathom Analytics trên Ubuntu 20.04
Hướng dẫn cài đặt phần mềm thống kê web Fathom Analytics trên Ubuntu 20.04

Cloud VPS tại 123HOST

Hiệu năng, ổn định và bảo mật

Cloud VPS giá rẻ

Thuê Server Riêng

Chi phí thấp, cấu hình cao

Thuê Server Riêng
Thông tin tác giả
Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận