Command line kung fu

Các lệnh linux tuyệt vời dành cho Sysadmin

author
COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh thực hiện phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên trên Linux

304 0 0 • 10 Tháng tám, 2022 Đặng Văn Chương Linux cơ bản

author
COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh truy vấn bản ghi A của một tên miền trên Linux

225 0 0 • 10 Tháng tám, 2022 Đặng Văn Chương Linux cơ bản

author
COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh truy vấn bản ghi AAAA của một tên miền trên Linux

189 0 0 • 10 Tháng tám, 2022 Đặng Văn Chương Linux cơ bản

author
COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh truy vấn bản ghi TXT của một tên miền trên Linux

233 0 0 • 10 Tháng tám, 2022 Đặng Văn Chương Linux cơ bản

author
COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh tạo cặp khóa xác thực public/private trên Linux

166 0 0 • 10 Tháng tám, 2022 Huỳnh Đình Hiếu Linux cơ bản

author
COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh xóa ký tự cuối cùng ra khỏi tệp trên Linux

304 0 0 • 10 Tháng tám, 2022 Đặng Văn Chương Linux cơ bản

author
COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh lọc ra trường thứ 'n' của mỗi dòng trong file trên Linux

225 0 0 • 10 Tháng tám, 2022 Huỳnh Đình Hiếu Linux cơ bản

author
COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh tìm kiếm tệp theo phân quyền trên Linux

157 0 0 • 10 Tháng tám, 2022 Đặng Văn Chương Linux cơ bản

author
COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh cắt từ ký tự 'n' đến cuối mỗi dòng trong một file trên Linux

242 0 0 • 10 Tháng tám, 2022 Huỳnh Đình Hiếu

author
COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh tìm kiếm tệp theo tên chủ sở hữu trên Linux

153 0 0 • 10 Tháng tám, 2022 Đặng Văn Chương Linux cơ bản

Loại nội dung

Sách

Dễ dàng học hỏi một chủ đề nào đó với việc đóng gói các bài viết thành sách

Xem thêm

Tutorial

Bài viết hướng dẫn kỹ thuật

Xem thêm

Command line Kung Fu

Các lệnh Linux hữu ích cho Sysadmin

Xem thêm