Command line kung fu

Các lệnh linux tuyệt vời dành cho Sysadmin

author
COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh tìm kiếm tệp theo phân quyền trên Linux

15 0 0 • 10 Tháng tám, 2022 Đặng Văn Chương Linux cơ bản

author
COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh cắt từ ký tự 'n' đến cuối mỗi dòng trong một file trên Linux

16 0 0 • 10 Tháng tám, 2022 Huỳnh Đình Hiếu

author
COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh tìm kiếm tệp theo tên chủ sở hữu trên Linux

24 0 0 • 10 Tháng tám, 2022 Đặng Văn Chương Linux cơ bản

author
COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh cắt 'n' ký tự đầu tiên của mỗi dòng trong file trên Linux

14 0 0 • 10 Tháng tám, 2022 Huỳnh Đình Hiếu

author
COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh kiểm tra đường đi của gói tin đến máy chủ bằng ipv6 trên Linux

10 0 0 • 10 Tháng tám, 2022 Huỳnh Đình Hiếu Linux cơ bản

author
COMMAND LINE KUNG FU

Lênh truy vấn địa chỉ ip của tên miền trên Linux

19 0 0 • 10 Tháng tám, 2022 Huỳnh Đình Hiếu Linux cơ bản

author
COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh xóa một kernel modules đang hoạt động trên Linux

13 0 0 • 10 Tháng tám, 2022 Đặng Văn Chương Linux cơ bản

author
COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh hiển thị giá trị của một biến trên Linux

16 0 0 • 10 Tháng tám, 2022 Đặng Văn Chương Linux cơ bản

author
COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh đổi tên file trên Linux

16 0 0 • 10 Tháng tám, 2022 Đặng Văn Chương Linux cơ bản

author
COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh tạo một dãy số nguyên trên Linux

16 0 0 • 10 Tháng tám, 2022 Đặng Văn Chương Linux cơ bản

Loại nội dung

Sách

Dễ dàng học hỏi một chủ đề nào đó với việc đóng gói các bài viết thành sách

Xem thêm

Command line kung fu

Các lệnh linux tuyệt vời dành cho Sysadmin

Xem thêm

Command line Kung Fu

Các lệnh Linux hữu ích cho Sysadmin

Xem thêm