Inforgraphic So sánh các dạng lưu trữ web

MKT0300130_SO-SANH-CAC-DANG-LUU-TRU-WEB

Thế nào là Shared Web Hosting?

Web Hosting là không gian trên máy chủ có cài đặt các dịch vụ Internet như world wide web (www,) truyền file (FTP), Mail,… bạn có thể chưa nội dung trang web hay dữ liệu trên không gian đó. Web Hosting đồng thời cũng là nơi diễn ra các hoạt động giao dịch, trao đổi thông tin giữa website với người sử dụng internet và hỗ trợ các phần mềm Internet hoạt động.

Bạn có thể đặt mua hosting tại 123Host để chúng tôi tư vấn va tối ưu website của bạn hơn.