Hosting chạy rất ổn và rất tốt

- Nguyễn Đức Lâm -

123HOST xác nhận khách hàng đã sử dụng dịch vụ

Đăng ký dịch vụ:
2020-11-12

Viết đánh giá:
2020-11-12

Ở thời điểm viết đánh giá, khách hàng đã sử dụng dịch vụ Free Hosting khoảng 2 Tuần, 1 Ngày.