Tuy là miễn phí nhưng hiệu năng và mức độ ổn định tuyệt vời.

- Phan Thanh Thắng -

123HOST xác nhận khách hàng đang sử dụng dịch vụ

Đăng ký dịch vụ lúc
2022-08-22

Ngày viết đánh giá
2022-08-23

Ở thời điểm viết đánh giá, khách hàng đã sử dụng dịch vụ Free Hosting 1 Tháng, 1 Tuần.