Tuy là miễn phí nhưng hiệu năng và mức độ ổn định tuyệt vời.

- Nguyễn Anh Tuấn -

123HOST xác nhận khách hàng đang sử dụng dịch vụ

Đăng ký dịch vụ lúc
2021-12-21

Ngày viết đánh giá
2022-07-16

Ở thời điểm viết đánh giá, khách hàng đã sử dụng dịch vụ Free Hosting 7 Tháng, 3 Tuần.