Mình rất hài lòng về dịch vụ của 123HOST.

- Dương Vũ Linh -

123HOST xác nhận khách hàng đã sử dụng dịch vụ

Đăng ký dịch vụ:
2018-03-30

Viết đánh giá:
2020-07-24

Ở thời điểm viết đánh giá, khách hàng đã sử dụng dịch vụ Thuê server Việt Nam khoảng 2 Năm, 8 Tháng.