Mức giá hợp lý, hỗ trợ nhanh chóng

- Mai Tố Như -

123HOST xác nhận khách hàng đã sử dụng dịch vụ

Đăng ký dịch vụ:
2020-03-27

Viết đánh giá:
2020-07-22

Ở thời điểm viết đánh giá, khách hàng đã sử dụng dịch vụ Thuê server nước ngoài khoảng 8 Tháng, 5 Ngày.