COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh tính tích hai số thực trên Linux

18
author Đặng Văn Chương - 2022-08-04 13:18:02 (GMT+7)

Để tính tích hai số thực bất kì trên Linux chúng ta có thể dùng lệnh sau:

bash (non-root)
echo a \* b | bc

Chú thích tham số lệnh echo

  • a: Số thực thứ nhất.
  • \*: Phép toán tính tích hai số thực.
  • b: Số thực thứ hai.
  • bc: Thực hiện phép toán số học (Tính tính hai số thực).

Ví dụ minh họa

Tính tính của hai số thực sau: 5.6 và 5245.5

bash (non-root)
echo 5.6 \* 5245.5 | bc
Kết quả
29374.8

Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Lệnh liên quan

Cloud VPS tại 123HOST

Hiệu năng, ổn định và bảo mật

Xem thêm
Thông tin tác giả
Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận