COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh tính bình phương của một số trên Linux

20
author Đặng Văn Chương - 2022-08-04 13:17:45 (GMT+7)

Để tính bình phương của một số a trên Linux chúng ta dùng lệnh sau:

bash (non-root)
echo "x = a; x ^= 2; x" | bc

Chú thích tham số lệnh echo:

  • x: Gọi là biến.
  • a: Là giá trị bạn muốn tính bình phương.
  • x ^= 2: Là biểu thức tính bình phương của biến x.
  • x: Trả về kết quả biến x sau khi bình phương.
  • bc: Thực hiện phép toán số học (tính bình phương một số).

Ví dụ minh họa

Tính bình phương của số 53 trên Linux chúng ta dùng lệnh như sau:

bash (non-root)
echo "x = 53; x ^= 2; x" | bc
Kết quả
2809

Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Lệnh liên quan

Cloud VPS tại 123HOST

Hiệu năng, ổn định và bảo mật

Xem thêm
Thông tin tác giả
Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận