COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh thay thế nội dung trong một dòng cụ thể trên Linux

27
author Đặng Văn Chương - 2022-08-04 13:11:26 (GMT+7)

Chúng ta có thể thay thế một chuỗi trong một dòng cụ thể bằng cách thêm số dòng làm tiền tố cho lệnh sednhư sau:

bash (non-root)
sed -i 'line s/old_string/new_string/' filename

Chú thích tham số lệnh sed:

  • line: Là số thứ tự dòng bạn muốn thay thế nội dung.
  • -i: Ghi đè kết quả vào file hiện tại.
  • s: Tùy chọn thay thế chuỗi trong lệnh sed.
  • /old_string: Nội dung chuỗi cũ bạn cần thay đổi.
  • /new_string: Nội dung mới thay thế cho chuỗi cũ.
  • filename: Là tên tệp hoặc đường dẫn đến tệp.

Ví dụ minh họa

Giả sử chúng ta có một tệp number như sau:

number
1 1 2 3 4 5 5 5 6 7 2
2 3 4 5 6 7 8 9 8 6 5
2 3 4 5 6 7 5 3 4 5 4

Để thay thế số 7 ở dòng thứ 2 trong tệp number thành số bảy chúng ta có thể dùng lệnh sed như sau:

bash (non-root)
sed '2 s/7/số bảy/' number
Kết quả
1 1 2 3 4 5 5 5 6 7 2
2 3 4 5 6 số bảy 8 9 8 6 5
2 3 4 5 6 7 5 3 4 5 4

Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Lệnh liên quan

Cloud VPS tại 123HOST

Hiệu năng, ổn định và bảo mật

Xem thêm
Thông tin tác giả
Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận