COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh tạo bí danh (alias) trên Linux

17
author Đặng Văn Chương - 2022-08-04 13:24:06 (GMT+7)

Để tạo bí danh cho một câu lệnh trên Linux chúng ta dùng cú pháp sau:

bash (non-root)
alias name='command'

Chú thích tham số lệnh alias:

  • name: Là tên bí danh bạn muốn dùng.
  • command: Có thể là đường dẫn hoặc một câu lệnh bất kì trên Linux.

Ví dụ minh họa

Để tạo bí danh cho lệnh clear chúng ta dùng lệnh alias với cú pháp như sau:

bash (non-root)
alias c='clear'

Bây giờ, thay vì gõ đầy đủ lệnh clear để xóa màn hình thì chúng ta chỉ cần gõ lệnh c để xóa màn hình.

Để tạo bí danh di chuyển đến thư mục /home/www/123host/public_html chúng ta dùng lệnh alias với cú pháp như sau:

bash (non-root)
alias home='cd /home/www/123host/public_html'

Bây giờ, chúng ta có thể thực thi lệnh home:

bash (non-root)
home

Để di chuyển đến thư mục /home/www/123host/public_html.


Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Lệnh liên quan

Cloud VPS tại 123HOST

Hiệu năng, ổn định và bảo mật

Xem thêm
Thông tin tác giả
Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận