COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh liệt kê tất cả các port sử dụng giao thức UDP trên Linux

13
author Huỳnh Đình Hiếu - 2022-08-04 13:29:05 (GMT+7)

Để liệt kê các port sử dụng giao thức UDP chúng ta sử dụng tham số -au.

bash (non-root)
netstat -au
bash (non-root)
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address      Foreign Address     State
udp    0   0 localhost:domain    0.0.0.0:*
udp    0   0 vps02:bootpc      0.0.0.0:*
udp    0   0 no-ptr.123host.v:bootpc 0.0.0.0:*

Chú thích tham số lệnh netstat:

 • a: Hiển thị tất cả các sockets, kể cả listening và non-listening.

 • u: Chỉ hiển thị các kết nối UDP.


Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Lệnh liên quan

Cloud VPS tại 123HOST

Hiệu năng, ổn định và bảo mật

Xem thêm
Thông tin tác giả
Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận