COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh liệt kê các kết nối ở trạng thái listening dùng phương thức Unix Socket trên Linux

20
author Huỳnh Đình Hiếu - 2022-08-04 12:55:27 (GMT+7)

Để liệt kê tất cả các cổng UNIX Listening chúng ta sử dụng tham số -lx.

bash (non-root)
netstat -lx
Kết quả
Active UNIX domain sockets (only servers)
Proto RefCnt Flags    Type    State     I-Node  Path
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   14748017 /run/user/0/systemd/private
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   14748024 /run/user/0/bus
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   15180  @/org/kernel/linux/storage/multipathd
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   14748026 /run/user/0/gnupg/S.dirmngr
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   14748028 /run/user/0/gnupg/S.gpg-agent.browser
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   14748030 /run/user/0/gnupg/S.gpg-agent.extra
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   14748032 /run/user/0/gnupg/S.gpg-agent.ssh
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   14748034 /run/user/0/gnupg/S.gpg-agent
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   14748036 /run/user/0/pk-debconf-socket
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   14748038 /run/user/0/snapd-session-agent.socket
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   19738  /var/run/sendmail/mta/smcontrol
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   15178  /run/lvm/lvmpolld.socket

Chú thích tham số lệnh netstat:

 • l: Hiển thị các socket ở trạng thái listening.

 • x: Chỉ hiển thị các kết nối Unix Socket.


Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Lệnh liên quan

Cloud VPS tại 123HOST

Hiệu năng, ổn định và bảo mật

Xem thêm
Thông tin tác giả
Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận