COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh liệt kê các port đang ở trạng thái listening dùng phương thức UDP trên Linux

18
author Huỳnh Đình Hiếu - 2022-08-04 13:28:51 (GMT+7)

Để liệt kê các port đang ở trạng thái listening dùng phương thức UDP, chúng ta sử dụng tham số -lu như sau:

bash (non-root)
netstat -lu
Kết quả
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address      Foreign Address     State
udp    0   0 localhost:domain    0.0.0.0:*
udp    0   0 vps02:bootpc      0.0.0.0:*
udp    0   0 no-ptr.123host.v:bootpc 0.0.0.0:*

Chú thích tham số lệnh netstat:

 • l: Hiển thị các socket ở trạng thái listening.

 • u: Chỉ hiển thị các kết nối UDP.


Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Lệnh liên quan

Cloud VPS tại 123HOST

Hiệu năng, ổn định và bảo mật

Xem thêm
Thông tin tác giả
Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận