COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh hiển thị liên tục mức sử dụng dung lượng Ram trên Linux

25
author Huỳnh Đình Hiếu - 2022-08-04 13:23:51 (GMT+7)

Chúng ta sử dụng tham số -s để liên tục làm mới đầu ra mức sử dụng dung lượng Ram, và chỉ định độ trể của mỗi lần làm mới như sau:

bash (non-root)
free -s 5
Kết quả
        total    used    free   shared buff/cache  available
Mem:     3054232   372864    90368    1016   2591000   2481032
Swap:     524284    64068   460216

        total    used    free   shared buff/cache  available
Mem:     3054232   372864    90368    1016   2591000   2481032
Swap:     524284    64068   460216

        total    used    free   shared buff/cache  available
Mem:     3054232   372864    90368    1016   2591000   2481032
Swap:     524284    64068   460216

Chú thích tham số lệnh free:

 • -s: Tham số in lặp lại sau mỗi N giây.

 • 5: Là số giây lặp lại.


Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Lệnh liên quan

Cloud VPS tại 123HOST

Hiệu năng, ổn định và bảo mật

Xem thêm
Thông tin tác giả
Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận