COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh hiển thị thông tin trạng thái các kết nối network một cách liên tục trên Linux

27
author Huỳnh Đình Hiếu - 2022-08-04 12:57:50 (GMT+7)

Chúng ta muốn hiển thị thông tin của network sau mỗi giây và cập nhật liên tục chúng ta sử dụng tham số -c.

bash (non-root)
netstat -c
Kết quả
Active Internet connections (w/o servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address      Foreign Address     State
tcp    0  128 no-ptr.123host.vn:2018 static.vnpt.vn:59609  ESTABLISHED
tcp    0   0 no-ptr.123host.vn:2018 static.vnpt.vn:58320  ESTABLISHED
tcp    0   0 localhost:33240     localhost:smtp     TIME_WAIT
udp    0   0 no-ptr.123host.vn:40399 no-ptr.123host.v:domain ESTABLISHED
Active UNIX domain sockets (w/o servers)
Proto RefCnt Flags    Type    State     I-Node  Path
unix 2   [ ]     DGRAM          18534464 /run/user/0/systemd/notify
unix 3   [ ]     DGRAM   CONNECTED   15162  /run/systemd/notify
unix 9   [ ]     DGRAM   CONNECTED   15188  /run/systemd/journal/dev-log
unix 10   [ ]     DGRAM   CONNECTED   15190  /run/systemd/journal/socket
unix 2   [ ]     DGRAM          8536241 @0000a
unix 2   [ ]     DGRAM          17434  @00001
unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   16252
unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   16837
unix 2   [ ]     DGRAM   CONNECTED   8536242
unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   15832  /run/systemd/journal/stdout
unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   16802  /run/systemd/journal/stdout
unix 3   [ ]     DGRAM   CONNECTED   15642
unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   8536258 /run/containerd/containerd.sock
unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   15615
unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   15831
unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   8535772
unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   16751  /run/systemd/journal/stdout
unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   16257  /run/systemd/journal/stdout
unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   16829  /run/systemd/journal/stdout
unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   16936  /run/dbus/system_bus_socket

Chú thích tham số lệnh netstat:

 • c: Hiển thị danh sách liên tục.

Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Lệnh liên quan

Cloud VPS tại 123HOST

Hiệu năng, ổn định và bảo mật

Xem thêm
Thông tin tác giả
Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận