COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh hiển thị thông tin cổng mạng trên Linux

18
author Huỳnh Đình Hiếu - 2022-08-04 12:56:18 (GMT+7)

Hiển thị thông tin cổng mạng (interface), tương tự như lệnh ifconfig.

bash (non-root)
netstat -ie
Kết quả
Kernel Interface table
docker0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 172.17.0.1 netmask 255.255.0.0 broadcast 172.17.255.255
    inet6 fe80::42:ceff:febb:f263 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 02:42:ce:bb:f2:63 txqueuelen 0 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 7 bytes 746 (746.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

ens3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 61.14.233.29 netmask 255.255.255.0 broadcast 61.14.233.255
    inet6 fe80::f816:3eff:fe85:e80 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    inet6 2401:c440:0:1255:f816:3eff:fe85:e80 prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
    ether fa:16:3e:85:0e:80 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 15408194 bytes 957403836 (957.4 MB)
    RX errors 0 dropped 34 overruns 0 frame 0
    TX packets 229188 bytes 100494157 (100.4 MB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

ens4: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.123.11.171 netmask 255.255.0.0 broadcast 10.123.255.255
    inet6 fe80::f816:3eff:fec6:52d3 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether fa:16:3e:c6:52:d3 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 3516134 bytes 270268536 (270.2 MB)
    RX errors 0 dropped 41 overruns 0 frame 0
    TX packets 13510 bytes 955644 (955.6 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 30188 bytes 3130563 (3.1 MB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 30188 bytes 3130563 (3.1 MB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

veth6e0e212: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet6 fe80::f481:2ff:fe24:43fb prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether f6:81:02:24:43:fb txqueuelen 0 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 128 bytes 9136 (9.1 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

Chú thích tham số lệnh netstat:

 • i: Hiển thị bảng interface

 • e: Hiển thị thêm các thông thông tin khác.


Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Lệnh liên quan

Cloud VPS tại 123HOST

Hiệu năng, ổn định và bảo mật

Xem thêm
Thông tin tác giả
Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận