COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh hiển thị thống kê mạng theo giao thức UDP trên Linux

21
author Huỳnh Đình Hiếu - 2022-08-04 12:53:21 (GMT+7)

Để hiển thị thống kê của giao thức UDP chúng ta sử dụng tham số -su.

bash (non-root)
netstat -su
Kết quả
IcmpMsg:
  InType0: 1
  InType3: 254
  InType8: 9552
  InType11: 7
  OutType0: 9552
  OutType3: 238
Udp:
  25761 packets received
  40 packets to unknown port received
  0 packet receive errors
  25985 packets sent
  0 receive buffer errors
  0 send buffer errors
  IgnoredMulti: 1
UdpLite:
IpExt:
  InNoRoutes: 31
  InBcastPkts: 68315
  InOctets: 50156982
  OutOctets: 100006449
  InBcastOctets: 18728599
  InNoECTPkts: 391889
  InECT0Pkts: 896
MPTcpExt:

Chú thích tham số lệnh netstat:

 • s: Hiển thị thống kê mạng được sắp xếp theo giao thức.

 • u: Chỉ hiển thị các kết nối UDP.


Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Lệnh liên quan

Cloud VPS tại 123HOST

Hiệu năng, ổn định và bảo mật

Xem thêm
Thông tin tác giả
Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận