COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh hiển thị tên tiến trình với PID đang kết nối TCP trên Linux

26
author Huỳnh Đình Hiếu - 2022-08-04 12:54:21 (GMT+7)

Để hiển thị tên dịch vụ với số PID chúng ta sử dụng tham số -tp.

bash (non-root)
netstat -tp
Kết quả
Active Internet connections (w/o servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address      Foreign Address     State    PID/Program name
tcp    0  340 no-ptr.123host.vn:2018 static.vnpt.vn:58320  ESTABLISHED 1441490/sshd: root@

Chú thích tham số lệnh netstat:

 • t: Chỉ hiển thị các kết nối TCP.

 • p: Hiển thị PID / Tên chương trình cho sockets.


Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Lệnh liên quan

Cloud VPS tại 123HOST

Hiệu năng, ổn định và bảo mật

Xem thêm
Thông tin tác giả
Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận