Linux cơ bản

Linux cơ bản là tập hợp các kiến thức mà ai làm việc với Linux đều cần phải biết

BÀI VIẾT

Hướng dẫn sử dụng lệnh uniq trên Linux

Lệnh uniq trong Linux là một tiện ích dòng lệnh báo cáo hoặc lọc ra các dòng lặp lại trong một tệp. Nói một cách dễ hiểu, uniq là công cụ giúp phát hiện các dòng trùng lặp liền kề và đồng thời xóa các dòng trùng lặp....
1981 0 • 11 Tháng tám, 2022 • Bởi author Đặng Văn Chương Linux cơ bản

BÀI VIẾT

Hướng dẫn sử dụng lệnh bc trên Linux

Lệnh bc được sử dụng cho máy tính dòng lệnh. Nó tương tự như máy tính cơ bản bằng cách sử dụng chúng ta có thể thực hiện các phép tính toán học cơ bản.
2855 0 • 11 Tháng tám, 2022 • Bởi author Đặng Văn Chương Linux cơ bản

BÀI VIẾT

Hướng dẫn sử dụng lệnh alias trên Linux

Trong Linux, bí danh (alias) là một phím tắt tham chiếu đến một lệnh. Bí danh thay thế một chuỗi gọi một lệnh trong Linux shell bằng một chuỗi khác do người dùng xác định.
2799 0 • 11 Tháng tám, 2022 • Bởi author Đặng Văn Chương Linux cơ bản

BÀI VIẾT

Hướng dẫn sử dụng Crontab trong Linux

Crontab (CRON TABLE) là một tiện ích cho phép thực hiện các tác vụ một cách tự động theo định kỳ, ở chế độ nền của hệ thống. Crontab là một file chứa đựng bảng biểu của các mục được chạy....
2064 0 • 11 Tháng tám, 2022 • Bởi author Huỳnh Đình Hiếu Linux cơ bản

COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh hiển thị tên Kernel trên Linux

599 0 • 10 Tháng tám, 2022 • Bởi author Đặng Văn Chương Linux cơ bản

COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh khởi động lại hệ thống trên Linux

605 0 • 10 Tháng tám, 2022 • Bởi author Huỳnh Đình Hiếu Linux cơ bản

COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh hiển thị bảng arp trên Linux

1433 0 • 10 Tháng tám, 2022 • Bởi author Huỳnh Đình Hiếu Linux cơ bản

COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh truy vấn bản ghi CNAME của một tên miền trên Linux

543 0 • 10 Tháng tám, 2022 • Bởi author Đặng Văn Chương Linux cơ bản

COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh truy vấn bản ghi CAA của một tên miền trên Linux

511 0 • 10 Tháng tám, 2022 • Bởi author Đặng Văn Chương Linux cơ bản

COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh truy vấn bản ghi SOA của một tên miền trên Linux

461 0 • 10 Tháng tám, 2022 • Bởi author Đặng Văn Chương Linux cơ bản

Loại nội dung

Tin tức

Tin tức công nghệ về Linux, Bảo mật

Xem thêm

Bài viết hướng dẫn

Các bài viết kỹ thuật dễ thực hành về các chủ đề liền quan #Linux

Xem thêm

Command line Kung Fu

Các lệnh Linux hữu ích cho Sysadmin

Xem thêm
Liên hệ chúng tôi