Command line kung fu

Các lệnh linux tuyệt vời dành cho Sysadmin

author
COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh hiển thị tổng kích thước thư mục trên Linux

29 0 0 • 18 Tháng bảy, 2022 Huỳnh Đình Hiếu Linux cơ bản

author
COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh so sánh nội dung 2 file trên Linux

20 0 0 • 18 Tháng bảy, 2022 Huỳnh Đình Hiếu Linux cơ bản

author
COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh liệt kê tất cả các tệp và thư mục con trong thư mục hiện tại trên Linux

23 0 0 • 18 Tháng bảy, 2022 Đặng Văn Chương Linux cơ bản

author
COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh Linux xóa bỏ dòng có chuỗi kí tự bất kì

44 0 0 • 15 Tháng bảy, 2022 Đặng Văn Chương Linux cơ bản

author
COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh liệt kê các dịch vụ đang chạy trên Linux

27 0 0 • 15 Tháng bảy, 2022 Huỳnh Đình Hiếu Linux cơ bản

author
COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh Linux lấy ra ngẫu nhiên n dòng trong file

27 0 0 • 15 Tháng bảy, 2022 Đặng Văn Chương Linux cơ bản

author
COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh Liệt kê tất cả các biến môi trường cho người dùng hiện tại trên Linux

34 0 0 • 15 Tháng bảy, 2022 Huỳnh Đình Hiếu Linux cơ bản

author
COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh thêm quyền thực thi cho một file trên Linux

22 0 0 • 15 Tháng bảy, 2022 Huỳnh Đình Hiếu Linux cơ bản

author
COMMAND LINE KUNG FU

Câu lệnh in ra màn hình tích các thừa số nguyên tố của một số trong Linux

26 0 0 • 15 Tháng bảy, 2022 Đặng Văn Chương Linux cơ bản

author
COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh hiển thị thông tin hệ thống trên Linux

28 0 0 • 15 Tháng bảy, 2022 Huỳnh Đình Hiếu Linux cơ bản

Loại nội dung

Sách

Dễ dàng học hỏi một chủ đề nào đó với việc đóng gói các bài viết thành sách

Xem thêm

Command line kung fu

Các lệnh linux tuyệt vời dành cho Sysadmin

Xem thêm

Command line Kung Fu

Các lệnh Linux hữu ích cho Sysadmin

Xem thêm