Hong Phuc

3 Năm, 11 Tháng trước

Share link
SSL证书 Bộ phận kinh doanh & bộ phận kỹ thuật giải đáp và cài đặt dịch vu rất nhanh chóng. Chất lượng dịch vụ tốt.
已经使用大概 5 Năm, 4 Tháng

共同点

5 / 5

基于 1 评估

根据标准评分

效能 5.0

稳定率 5.0

技术支持人员 5.0

数据信息

上述评估由客户通过网站 123host.vn 上的服务审核功能进行

如果拥有 【已使用该服务】 的确认,则表示该客户已经或正在 123HOST 使用该服务。

系统会根据客户提供的电子邮件和服务名称自动检查确认信息。

只对于正在使用123HOST服务的客户审批评估