Hướng dẫn cấu hình SSL trên mã nguồn OpenCart

Bạn cần chắc chắn rằng có một chứng chỉ SSL được cài đặt cho tên miền của mình. Nếu bạn không có một chứng chỉ SSL được được cài đặt cho domain, cấu hình này sẽ gây ra các vấn đề khi truy cập vào website hoặc trang quản trị.

Để kích hoạt SSL trong OpenCart, cẫn chỉnh sửa ba khu vực sau: Các Thiết lập chung tại trang quản trị OpenCart, file config.php trong thư mục cài đặt OpenCart và file config.php trong thư mục Admin OpenCart.

Kích hoạt SSL tại giao diện quản trị OpenCart

Bước 1: Đăng nhập vào trang quản trị OpenCart tại URL: http://yourdomain/admin

Bước 2: Di chuyển đến mục Cài đặt Website > Thiết lập chung

Bước 3: Chọn tab Điều khiển Máy Chủ

Bước 4: Nhấn nút “Có” Sử dụng SSL

Kích hoạt SSL trong file config.php tại thư mục cài đặt OpenCart

Bước 1: Đăng nhập vào cPanel/DirectAdmin và chuyển tới File Manager

Bước 2: Di chuyển đến thư mục cài đặt OpenCart của bạn

Bước 3: Mở tập tin cấu hình (config.php)

Bước 4: Tìm những dòng chứa HTTPS tương tự như sau:

define('HTTPS_SERVER', 'http://yourdomain.com/');

Bước 5: Chỉnh sửa cấu hình HTTPS đúng với SSL URL của bạn:

define('HTTPS_SERVER', 'https://yourdomain.com/');

Bước 6: Lưu thay đổi và đóng file config.php

Kích hoạt SSL trong file config.php tại thư mục Admin OpenCart

Bước 1: Di chuyển vào thư mục “admin”

Bước 2: Mở tập tin cấu hình (config.php)

Bước 3: Tìm những dòng chứa HTTPS tương tự như sau:

define('HTTPS_SERVER', 'http://yourdomain.com/admin/');
define('HTTPS_CATALOG', 'http://yourdomain.com/');

Bước 4: Chỉnh sửa cấu hình HTTPS đúng với SSL URL của bạn:

define('HTTPS_SERVER', 'https://yourdoamin.com/admin');
define('HTTPS_CATALOG', 'https://yourdomain.com/');

Bước 5: Lưu thay đổi và đóng file config.php

 

Rate This Article

Leave A Comment?