Hướng dẫn cài đặt SSL cho máy chủ Apache 2.x dùng Let’s Encrypt

Chào các bạn!

Trong bài viết này Kỹ thuật xin hướng dẫn các bạn cài đặt Let’s Encrypt SSL cho máy chủ Apache 2.x

Bước 1: Kiểm tra Apache đã được cài đặt chưa:

rpm -qa | grep httpd

Bước 2: Cài đặt Let’s Encrypt Client

– Clone chương trình Let’s Encrypt từ Git:

yum install -y git && git clone https://github.com/letsencrypt/letsencrypt /opt/letsencrypt

– Chuyển vào thư mục letsencrypt

cd letsencrypt

Bước 3: Lấy chứng chỉ  SSL miễn phí từ Let’s Encrypt

– Tắt Apache

service httpd stop

– Chạy ứng dụng Let’s Encrypt để cấp chứng chỉ cho tên miền:

./letsencrypt-auto --apache -d 090816-ngoc.123host.asia

– Nhập địa chỉ email, sau đó nhấn Enter

let_encrypt_apache_01

– Chọn “Agree” và nhấn Enter

let_encrypt_apache_02

– Chọn file cấu hình HTTPS. Để mặc định.

let_encrypt_apache_03

– Nếu thành công bạn sẽ nhận được một thông báo như thế này:

let_encrypt_apache_04

– Thư mục chứa file SSL cho domain 090816-ngoc.123host.asia:

/etc/letsencrypt/live/090816-ngoc.123host.asia

File SSL gồm có:

  • pem: Chứng chỉ SSL cho tên miền của bạn
  • pem: Chứng chỉ của Let’s Encrypt
  • pem: cert.pem và chain.pem được gộp lại thành một
  • pem: Private key của chứng chỉ

– Khởi động lại Apache:

service httpd restart

– Bây giờ truy cập vào website 090816-ngoc.123host.asia sẽ thấy biểu tượng ổ kháo màu xanh trên thanh địa chỉ.

let_encrypt_apache_05

Chúc các bạn thành công!

Rate This Article

Leave A Comment?