Hướng dẫn cài đặt SSL cho lighttpd webserver

Chào các bạn, trong bài viết này kỹ thuật sẽ hướng dẫn cách cài đặt SSL cho webserver lighttpd có domain là quanglan.name.vn

Bước 1: Sau khi tạo mua dịch vụ SSL tại 123HOST, kỹ thuật sẽ tiến hành kích hoạt dịch vụ SSL cho Khách hàng lúc này Khách hàng sẽ nhận được 3 file để tiến hành cài đặt SSL lên VPS lighttpd websever. 3 file lần lượt là:

PRIVATE KEY – CERTIFICATE – CA

 + File PRIVATE KEY: Khách hàng có được lúc tạo CSR (tạo CSR tại link: http://csrgen.123host.vn/).

+ File CERTIFICATE và CA: 2 file này Khách hàng có thể truy cập vào trang quản lý dịch vụ: client.123host.vn

Tải 2 file Cert và CA về

+ Vậy lúc này Khách hàng sẽ có 3 file cần thiết để cài đăt SSL lên VPS lighttpd websever.

Bước 2: Tiến hành copy các file trên vào  VPS

Tạo thư mục: mkdir /etc/lighttpd/ssl

Sau đó copy 3 file ta có ở trên vào thư mục ssl

Bước 3: Tiến hành ghép 2 file privatekey.txt  và certificate.crt lại thành 1 file có đuôi .pem ví dụ quanglan.pem bằng lệnh cat. Sau đó phân quyền cho file mới

cat quanglan.private.key  quanglan.crt > quanglan.pem

Chmod 600 quanglan.pem

Bước 4: Chỉnh sửa file cấu hình lighttpd.conf

Mở file lighttpd.conf lên và thêm đoạn sau vào để tạo vitualhost cho quanglan.name.vn:

var.conf_dir = “/etc/lighttpd”                                        //đường dẫn tới thư mục chứa file lighttpd.conf

$SERVER[“socket”] == “:443” {                                              

ssl.engine = “enable”                                                                                   //bật chế độ hỗ trợ ssl trên lighttpd

ssl.pemfile = “/etc/lighttpd/ssl/quanglan.pem”   //Đường dẫn đến file quanglan.pem

ssl.ca-file = “/etc/lighttpd/ssl/quanglan.ca.crt”                         //Đường dẫn đến file ca.crt

server.name = “quanglan.name.vn”                                                        // Tên domain của bạn           

server.document-root = “/var/www/lighthttpd/quanglan.name.vn/public”   //Đường dẫn đến thư mục chứa source code website

server.errorlog = “/var/log/lighttpd/quanglan.name.vn.error.log” //đường dẫn chứa file error log

accesslog.filename=”/var/log/lighttpd/quanglan.name.vn.access.log” // đường dẫn tới file access log

}

Bước 5: Khởi động lại lighttpd

/etc/init.d/ighttpd restart

Bước 6: Mở trình duyệt và gõ vào https://quanglan.name.vn để kiểm tra

Chúc các bạn thành công!

Rate This Article

Leave A Comment?