Hướng dẫn cài đặt Comodo SSL trên Apache

Chào các bạn mình xin hướng dẫn cách cài đặt chứng chỉ Comodo SSL trên máy chủ chạy Apache như sau:

1

Bước 1: Sau khi tạo mua dịch vụ SSL tạo 123HOST, kỹ thuật sẽ tiến hành kích hoạt dịch vụ SSL cho Khách hàng lúc này Khách hàng sẽ nhận được 3 file để tiến hành cài đặt SSL lên hosting. 3 file lần lượt là:

PRIVATE KEY – CERTIFICATE – CA

 + File PRIVATE KEY: Khách hàng có được lúc tạo CSR (tạo CSR tại link: http://csrgen.123host.vn/).

+ File CERTIFICATE và CA: 2 file này Khách hàng có thể truy cập vào trang quản lý dịch vụ: client.123host.vn

1

Tải 2 file Cert và CA về

2

+ Vậy lúc này Khách hàng sẽ có 3 file cần thiết để cài đăt SSL.

7

 

Bước 2: Gộp 2 file ca.crt và certificate.crt thành 1 file mới như trong hình là newcert.crt

2

vậy giờ sẽ còn  2 file privatekey.key và newcert.crt

8

Bước 3: Nếu máy chủ chưa cài mod_ssl thì tiến hành cài đặt với lệnh

yum install mod_ssl

mở  file ssl.conf

vi /etc/httpd/conf.d/ssl.conf

3

Tìm và xóa bỏ từ dòng

<VirtualHost

..........

</VirtualHost>

Thay vào các dòng sau:

<VirtualHost *:443>
DocumentRoot "/var/www/html/123host"
ServerName 123host.asia:443

SSLEngine on
SSLCertificateFile /etc/httpd/ssl/newcert.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/httpd/ssl/privatekey.key
CustomLog logs/ssl_request_log \
"%t %h %{SSL_PROTOCOL}x %{SSL_CIPHER}x \"%r\" %b"
</VirtualHost>

trong đó:

DocumentRoot : đường dẫn thư mục chứa nội dung của site

ServerName: tên site chạy với port 443

SSLCertificateFile: đường dẫn file crt

SSLCertificateKeyFile: đường dẫn file key

Lưu lại và khởi động lạ apache

service httpd restart

5

Rate This Article

Leave A Comment?